T.C.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Beykoz Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Beykoz Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ve alt birimlerinin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)Başkan: Beykoz Belediye Başkanı’nı,

b)Belediye: Beykoz Belediye Başkanlığını,

  1. Büro: İş hacmine uygun olarak ve işin niteliğine göre oluşturulan doğrudan Müdüre bağlı olarak çalışan servisleri,
  2. Büro Personeli: İlgili büroda çalışan kişileri,

e)Büro Sorumlusu:

f)Müdür: Temizlik İşleri Müdürü’nü,

g)Müdürlük: Temizlik İşleri Müdürlüğünü,

h)Personel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü,

  1. Üst Yönetici: Beykoz Belediye Başkanı’nı,

ifade eder.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık

Kuruluş

MADDE 5- (1) Temizlik işleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ile 22/02/2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanarak, Belediye Meclisinin 06/10/2022 tarihli, 69 sayılı kararıyla kurulmuştur.

 

Teşkilat

MADDE 6- (1) Beykoz Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü;

a)    Temizlik Bürosu,

b)    Çevre Koruma ve Kontrol Bürosu,

c)    İdari İşler Bürosu,

olmak üzere üç servisten oluşur.

(2) Müdür, hizmet gereklerine uygun olarak büroların yapısı, çalıştırılacak personelin dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yerine getirir.

Bağlılık

MADDE 7- (1) Temizlik işleri Müdürlüğü Başkan'a veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.

İKİNCİ KISIM

Kurumsal Yapılanma

BİRİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Görev ve Yetkileri

Müdürlüğün görev ve yetkileri

MADDE 8- (1) Müdürlük;

a)    Belediye sınırları içerisindeki çöp toplama, taşıma, cadde ve sokakların süpürülmesi ve pazaryerlerinin yıkanması işleminin yüklenici firmalar aracılığı ile ve/veya belediye personeli eliyle yapılmasını sağlamak, bu amaçla çalışma plan ve programını belirlemek ve yüklenici firma ve/veya belediye personelinin bu plan dâhilinde çalışmalarını sürdürmesini takip etmekle,

b)    Halkın huzurlu ve sağlıklı yaşamasını temin etmek maksadıyla çevreyi ve çevre kaynaklarını korumak, iyileştirmek; yapılan denetimler esnasında her çeşit çevre kirliliğine neden olanlar hakkında bizzat ya da ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde işlem tesis etmek, gerektiğinde imkânlar dâhilinde söz konusu çevresel kirliliğin giderilmesini sağlamakla,

c)Her nitelikte atığın kaynağında ayrıştırılması, değerlendirilmesi ve ilgili mevzuat dâhilinde öngörülen usuller çerçevesinde imhası ve/veya geri dönüştürülmesine dair süreçleri yönetmek,

d)Birim faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamakla,

e)İlgili mevzuatın ya da Başkanın kendisine verdiği diğer görevleri eksiksiz olarak yerine getirmekle,

görevli ve yetkilidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Büroların Görev ve Yetkileri

Temizlik bürosunun görev ve yetkileri

MADDE 9- (1) Temizlik Bürosu;

a)    İlçe sınırları içerisinde, çöp niteliği taşıyan her türlü atığın hızlı, sıhhatli ve toplumsal yaşamı en az aksatacak şekilde toplanmasına ilişkin plan ve programları yapmakla,

b)    İlçe genelinde cadde ve sokakların süpürülmesi ile pazaryerlerinin yıkanmasına ilişkin plan ve programları hazırlamakla,

c)    Çöp toplama ile cadde ve sokakların yıkanmasına yönelik hizmetlerin etkin, ekonomik ve verimli şekilde yürütülebilmesi maksadıyla gerekli ihale ve/veya satın alma süreçlerini gerçekleştirmekle,

d)    İşin yürütümü esnasında ve iş bitişinde gerekli kontrolleri sağlayarak ihale sonrası süreçleri yürütmekle,

e)    Temizlik Bürosunun görev alanına ilişkin Belediyeye intikal eden talep ve şikâyetleri, vatandaş memnuniyetini esas alacak şekilde takip etmek ve sonuçlandırmakla,

f)     İlgili mevzuatın ya da Başkanın kendisine verdiği diğer görevleri eksiksiz olarak yerine getirmekle,

                  görevli ve yetkilidir.

Çevre Koruma ve Kontrol bürosunun görev yetkileri

MADDE 10- (1) Çevre Koruma ve Kontrol Bürosu;

a)Her çeşit çevre kirliliğine ilişkin saha denetimi ve/veya kontrolünü bizzat yapmak ya da yüklenici eli ile yaptırmakla,

b)Denetim ve kontroller esnasında her çeşit çevre kirliliğine sebep olduğu tespit edilen sorumlular hakkında bizzat ya da ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde işlem yapmakla,

c)Her ne şekilde tespit edilirse edilsin, öğrenilmiş bulunan çevre kirliliği probleminin giderilmesine yönelik gerekli tedbirleri almakla,

d)Çevre Koruma ve Kontrol Bürosunun görev alanına ilişkin hizmetlerin etkin, ekonomik ve verimli şekilde yürütülebilmesi maksadıyla gerekli ihale ve/veya satın alma süreçlerini gerçekleştirmek, işin yürütümü esnasında ve iş bitişinde gerekli kontrolleri sağlayarak ihale sonrası süreçleri yürütmekle,

e)Çevre Koruma ve Kontrol Bürosunun görev alanına ilişkin Belediyeye intikal eden talep ve şikayetleri, vatandaş memnuiyetini esas alacak şekilde takip etmek ve sonuçlandırmakla,

f)İlgili mevzuatın ya da Başkanın kendisine verdiği diğer görevleri eksiksiz olarak yerine getirmekle,

görevli ve yetkilidir.

 

İdari İşler bürosunun görev ve yetkileri

MADDE 11- İdari İşler Bürosu;

a)    Müdürlüğe gelen her türlü resmi evrak, dilekçe ve yazının usulüne göre kayıt defterine ve/veya bilgisayar kayıtlarına işlenmesini sağlamak; süresi içinde cevabi yazı yazmak ve/veya onaya sunmak; gereken durumlarda Başkana, Meclise, Encümene sunulacak tekliflere ilişkin gerekli evrakı üretmekle,

b)    Müdürlükten çıkan bütün evrakın usulüne göre kayıt defterine ve/veya bilgisayar kayıtlarına işlenmesini sağlamak, gereğini takip etmek, yılsonunda kayıt defterlerini usulüne uygun bir şekilde kapatmakla,

c)    Evrakın havalesini yaparak ilgili personele teslim etmek ve sonuçlandırılan evrak ile ilgili hazırlanan yazıların kaydını kapatıp ilgili kişi, birim, kurum yahut kuruluşlara göndermekle,

d)    Müdürlükçe yapılan bütün yazışmalara dair evrakın Standart Dosya Planına uygun dosyalanmasını sağlamakla,

e)    Müdürlük personelinin özlük iş ve işlemlerine dair yazışmalarını yapmak ve takip etmekle,

f)     Gerektiğinde ve bütçede yeterli ödenek bulunduğunda; ilgili fasıldan Müdürlük tarafından yapılacak her türlü mal ve hizmet alım işlemi için evrakı hazırlamak ve onaya sunmakla,

g)    Gerektiğinde Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin, mer’i ihale mevzuatı çerçevesinde yapılması için gerekli evrakı düzemek ve işlemleri takip etmekle,

h)    Müdürlükteki tüm yazışmaların birer örneğinin muhafaza etmek, işlemi biten evrakı arşive kaldırmakla,

görevli ve yetkilidir.

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Personelin Nitelikleri ve Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri

Müdürün atanması, görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 12- (1) Müdür; 657 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen ilkeler ile Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda atanır.

(2) Müdür;

a)    Müdürlüğü yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmakla,

b)    Müdürlüğün görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamakla,

c)    Müdürlüğün yazışmalarını yürütmek, kendi görev alanına giren konularda, idarenin diğer idareler nezdinde mali iş ve işlemleri izlemek ve sonuçlandırılmasını sağlamakla,

d)    İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi ve belge sağlamakla,

e)    Gerektiğinde mali mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler hazırlamakla,

f)     Müdürlüğün saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yönetilmesi için gerekli önlemleri almakla,

g)    Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmekle,

h)    Müdürlükte çalışan her seviyeden personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmakla,

i)     Müdürlük bünyesinde görev yapan alt birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlamakla,

j)     Gelen ve giden evrakı inceleyip imzalamakla,

k)    5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun harcama yetkilisi olarak kendisine yüklediği görevlerini eksiksiz yerine getirmekle,

l)     Görevlerini yerine getirmeyen ya da talimatlara uymayan çalışanlar hakkında disiplin sürecini başlatmaya,

m)  Bütçe Kanununda belirtilen sınırlarda olmak kaydıyla, gerekli durumlarda üst yönetici onayıyla personele fazla mesai yaptırmaya,

n)    Büro sorumluları ve personele yetki devretmeye, gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almaya,

      görevli, yetkili ve sorumludur.

 

 

 

Müdürlüğe vekâlet

MADDE 13- (1) Herhangi bir nedenle görevde bulunmayan/bulunamayan Müdür yerine, Belediye Başkanı tarafından yetkilendirilecek diğer birim müdürlerinden veya ilgili mevzuat çerçevesinde müdürlük şartlarını taşıyan personelden uygun görülen birisi vekâlet edebilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Büro Sorumlusu ve Personelin Nitelikleri

Büro sorumlularının belirlenmesi, görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 14- (1) Büro Sorumluları, personel arasından liyakat esası çerçevesinde, Müdür tarafından görevlendirilmek suretiyle belirlenir.

            (2) Büro Sorumluları;

a)    Müdür tarafından kendisine verilecek emirler doğrultusunda iş ve işlemler yapmakla,

b)    Büronun görev alanına giren konularda yapılan işlemlerle ilgili gerekli kontrolleri yapmak, iş akış süreçlerinin düzenli çalışmasını sağlamak, çalışanları motive ederek verimliliği arttırmak, işlerin takibini yapmak, iş disiplinini sağlamakla,

c)    Büro bünyesinde çalışanlar arasında iş bölümü yapmak ve faaliyetlerinin en uygun şekilde yerine getirilmesi için mevcut kaynakların etkin kullanılmasını sağlamakla,

d)    Sorumluluklarındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni göstermekle,

                  görevli, yetkili ve sorumludur.

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 15- (1) Bütün personel, Müdür ve büro sorumlusunun kendisine vermiş olduğu işleri mevzuata uygun olarak, tam ve zamanında yapmakla görevli; yapılan iş ve işlemlerin kayıt altına alınması ve dosyalanmasından sorumludur.

Özellikli görevler

MADDE 16- (1) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve ihale yetkilisi, Müdürdür.

(2) Müdürlüğün gerçekleştirme görevlisi, harcama yetkilisine hiyerarşik olarak en yakın büro sorumlusu ya da personel arasından, harcama yetkilisi tarafından belirlenir.

(3) Taşınır kayıt yetkilisi, ilgili mevzuata ilişkin yeterli bilgisi olduğu değerlendirilen personel arasından, harcama yetkilisi tarafından görevlendirilir.

(4) Taşınır kontrol yetkilisi, ilgili mevzuata ilişkin yeterli bilgisi olduğu değerlendirilen personel arasından, harcama yetkilisi tarafından görevlendirilir.

(5) Birim arşiv sorumlusu, her türlü arşiv hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi hususunda yeterli bilgisi olduğu değerlendirilen personel arasından, Müdür tarafından görevlendirilir.

(6) Gerektiği durumlarda ihtiyaç duyulabilecek diğer özellikli vazifelere, Müdür tarafından görevlendirme yapılır.

Çalışmalarda işbirliği ve uyum

MADDE 17- (1) Müdürlüğün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Müdürün başkanlığında büro sorumluları ile ayda bir defadan az olmamak kaydıyla düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Müdürlüğün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yazışma, dosyalama ve arşiv usulleri

MADDE 18- (1) Kurum içi ve kurum dışı yazışmalar, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Belediye İmza Yetkileri Yönergesine uygun olarak yürütülür.

(2) Belediyenin ve münhasıran birimlerin dosyalama, arşivleme, ayıklama, imha iş ve işlemleri 3473 sayılı Kanun hükümleri ve 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile duyurulan Standart Dosya Planı düzenlemeleri çerçevesinde yürütülür.

Disiplin hükümleri

MADDE 19- (1) Müdürlük çalışanlarının her türlü disiplin işlemleri, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ve bağlı mevzuat, Belediye Disiplin Amirleri Yönergesi ile diğer iç düzenlemeler kapsamında yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, Belediye Meclisinin 05/05/2008 tarihli ve 2008/42 sayılı kararıyla kabul edilip yürürlüğe girmiş olan Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği tüm ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.

Yürürlük

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulünden sonra yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.