TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

            Müdürlüğün Görevleri

 

Müdürlük, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında kalmak kaydıyla;

            a)Sürdürülebilir kırsal kalkınmayı temin maksadıyla tarım alanlarının korunması ve geliştirilmesi, tarımsal faaliyetin genişletilmesi, fiziki unsurların tespiti, araştırılması ve iyileştirilmesi, tarım alanındaki insan kaynakları kapasitesinin yükseltilmesi ve tarımsal ürünlerin üretimi, işlenmesi, depolanması, korunması ve pazarlanmasına yönelik planlama ve projelendirme yapmak, finansman sağlamak ve uygulama çalışmalarını yürütmekle,

            b)Tarımsal hizmetlere ilişkin görev planlaması yapmak, destekleme çalışmalarına dair koordinasyon sağlamak ve gerekli kontrol mekanizmalarını oluşturmakla,

c)Tarımsal hizmetlerle ilişkin diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği kurmak ve müşterek çalışmalar yürütmekle,

ç)Tarımsal hizmetlerin araştırılması ve geliştirilmesine, tarımsal üretimin arttırılmasına ve tarımsal ürünlerin pazarlanmasına ilişkin kendisine tevdi edilecek diğer vazifeleri yerine getirmekle,

            görevli ve yetkilidir.

Müdürlük, Başkan’ın uygun görmesi halinde, ilgili mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla, tarımsal hizmetlere yönelik her türlü faaliyetini hayvancılık, orman, su, gıda ve diğer ilgili alanlarda da yürütebilir.