MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI   

 

Teftiş Kurulu Müdürlüğü; Belediye’nin faaliyet alanlarına yönelik denetim, rehberlik, inceleme, soruşturma hizmetlerini mesleki standartlar ve etik prensipler dahilinde yürütmek suretiyle kurumsal hedeflerin gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır. Teftiş Kurulu Müdürlüğü, müfettiş yetki ve sıfatına sahip bir Kurul Müdürü ile yeteri sayıda Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı ve Müdürlüğün idari iş ve işlemlerini yürütmekle görevli Kurul Bürosu’ndan oluşmaktadır.

 

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ   

 

Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Belediye Başkanı’nın emri ve/veya onayı doğrultusunda, Başkan adına;

a) Belediye teşkilatı, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinin bütün yönetsel faaliyetleriyle her türlü iş, işlem, proje ve sair hizmetlerine ilişkin denetim ve inceleme işlerini yürütmekle,

b) Belediye teşkilatı, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde istihdam edilen her statü ve seviyedeki personel hakkında soruşturma yürütmekle,

c) Belediye teşkilatı, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinin amaçlarını etkin, etkili ve ekonomik şekilde gerçekleştirebilmesi ve yönetsel mekanizmanın tam, doğru, güvenilir, geçerli, tutarlı ve sistemli çalışabilmesi maksadıyla her türlü iş sürecine ilişkin rehberlik faaliyeti yürütmekle,

ç) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında, yetkili merciler tarafından tevdi edilen araştırma ve ön inceleme görevlerini yürütmekle,

d) Mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle görevli ve yetkilidir.

 

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini görmek için tıklayınız.