⇒ İşyeri Açmadan önce işyerinde aranacak gerekli şartlarla ilgili Müdürlüğümüzden ön bilgi alınması hususu önemle rica olunur.

 

GÖREV TANIMLARI

 

► Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun ve ilgili yönetmelikler  gereğince İlçe Sınırları dahilinde faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere ait işyerlerini ruhsatlandırmak ve genel denetimleri yapmak.

► Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri: Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri olarak faaliyet gösteren  ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı müracaatında bulunan gerçek ve tüzel  kişiler ruhsat müracaatlarına takiben dosya açılarak ilgili kurumlarla ( yangın güvenliği, ilgili kolluk görüşü, gerekli ise mesafe ölçümü v.b ) yazışmalar ve uygun raporların temininden sonra Başkanlık Ruhsat Komisyonunca yerinde kontrolleri yapılarak ilgili yönetmelikte öngörülen şartları taşıyan işyerlerine ruhsat düzenlenir.

► Sıhhi Müesseseler: Sıhhi Müessese Ruhsatı müracaatında bulunan gerçek ya da tüzel kişiler, gerekli evraklar ve beyan formuyla müracaat eder ve Yönetmelik gereği, aynı gün ilgilileri adına ruhsat düzenlenerek ilgili kurumlarla ( yangın güvenliği, fenni muayene, vb.) yazışmalar yapılıp, Başkanlığımız Ruhsat Komisyonunca işyerini yerinde tetkik yaparak olumlu yada olumsuz komisyon raporu düzenlenir ve Yasalar çerçevesinde sonuçlandırılır.

► Gayrisıhhi Müesseseler: Gayrisıhhi Müessese ruhsatı müracaatında bulunan gerçek yada tüzel kişilerin  müracaatlarını takiben ilgili kurumlarla (yangın güvenliği, çevre ve toplum sağlığı, fenni muayene v.b ) yazışmalar yapılır ve Başkanlığımız Ruhsat Komisyonunca işyerini yerinde kontrolü yaparak olumlu yada olumsuz komisyon raporu düzenlenir. Yasalar çerçevesinde  sonuçlandırılır.

► Müzik İzin Belgesi : İlçemiz dahilinde faaliyet gösteren işyerlerine ( lokanta, çay bahçesi v.b.) halkın huzur ve sükunu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla elektronik aletlerle yapılacak ölçüm ve kontrole müteakip canlı müzik izin düzenlemek.

► Denetim : ilçemizde Faaliyet gösteren Umuma açık İstirahat ve Eğlence Yerleri, Gayrisıhhi Müesseseler ve Sıhhi Müesseselerin genel denetimler ile ilgili Başkanlık birimlerince ortak ekip oluşturularak yada diğer kurumlarla ( İlçe Tarım Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, Emniyet Müdürlüğü v.b.) işbirliği yapılarak  ruhsatsız işyerlerinin tespiti, ruhsat alan işyerlerinin ise aynı konumunu muhafaza edip etmediğinin ve hijyen v.b şartlar yönünden kontrolleri yapılarak gerekli görülen yasal işlemler uygulamak.