GÖREV TANIMLARI

 

a)Beykoz Belediyesi özel mülkiyetindeki taşınmaz mallar ile ilgili her türlü işlemi yerine getirir.

b)Belediyeye ait taşınmazların kira,satış,ayni haklar vb.gibi işlemleri yürütür.Belediyenin kiracısı bulunduğu taşınmazlar için gereğini yerine getirir.

c)Belediye malı taşınmazların gelişigüzel kullanılmasını önlemek için gerekli kontrolleri yapar. İşgalli olan yerleri tespit eder ve bununla ilgili yasal işlemleri yürütür. Gerektiğinde dava açılmak üzere konu ile ilgili evrakları ikmal edip Hukuk İşleri Müdürlüğüne iletir.

d)İmar planlarının hazırlanması için gerekli halihazır haritalarla ilçeyi tanıtan rehber haritaları yapar veya yaptırır.

e)Belediye ve İmar mevzuatı gereğince öngörülen imar uygulamaları, ayırma, birleştirme, yola terk, yoldan ihdas, kamulaştırma, irtifak hakkı tesisi gibi işlemlere ilişkin Belediye Encümenine sunulacak belgeleri hazırlar.

f)Yeni bir mahalle kurulması ile İlçe ve Mahalle sınırlarına ilişkin her türlü işlemi mevzuatına uygun yerine getirir.

g)Kot, kesit, inşaat istikamet rölevesi ve Encümene teklif belgesi düzenler, kontur, gabari belirlemesini yapar.

h)Caddelere, sokaklara ad verilme ya da değiştirilme işlemleri, binaların kapı numaraları ve numaratajla ilgili işlemleri Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yerine getirir.

i)İnşa edilmesi planlanan yol ve altyapı tesislerinin arazi çalışmaları ile arazide parsel tespitleri yapar.

j)Harita Teknik Uygulama Sorumlularını (TUS) kontrol eder ve sicillerini tutar.

k)Belediye hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Kent Bilgi Sistemini oluşturur.

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

 

1-Harita Bürosu:

► İhdas İşlemleri

► Kot- kesit, inşaat istikamet rölevesi ve Encümene teklif belgesi düzenlemek

► 4706 sayılı Yasanın 5.maddesi kapsamındaki taşınmazların kullanıcılarına satışını gerçekleştirmek.

► Caddelere, sokaklara ad verilme ya da değiştirilme işlemleri, binaların kapı numaraları ve numaratajla ilgili işlemleri Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yerine getirmek.

► İmar Planı uygulamalarını yapmak.

 

2-Emlak Bürosu:

► Belediyemiz taşınmazlarının  satışını ihale yoluyla gerçekleştirmek.

► Belediye işyerlerinin kira ihalelerini yapmak.

► Yıllık kira artışlarının yapılarak aylık ödemelerin takibini yapmak.

 

3-Kalem ve Arşiv Bürosu:

► Evrak Kayıt İşleri

► Personel İşleri

► Demirbaş,Ayniyat ve Depo İşleri

► Evrakların dosyalandırılarak arşivlendirilmesi işlemleri.

► Evrakların dağılımının süresi içerisinde yapılması.