GÖREV TANIMLARI

 

Beykoz Belediyesi sınırları içinde toplum yaşamını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak amacıyla, ilgili yasa ve yönetmelikleri ile genelgeleri çerçevesinde; imar planlarına uygun, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine de dayalı olarak imar faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlar.

Şahıs ve kurumlara, mevzuat doğrultusunda yazılı veya çizili olarak İmar Durumu Belgesi düzenlenir.

Şifahi imar durum bilgisi verilir.

İlgilisince imar durumuna uygun olarak hazırlanan vaziyet planlarının kontrolünü ve onayını yapar.

Zemin etüt raporlarının kontrolünü ve onayını yapar.

Yapı Ruhsatına esas projelerin yangın ve sığınak komisyonlarınca denetim onayını yapar.

İlgilisince sunulan mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik, asansör projelerini kanun, yönetmelik ve imar planlarına göre inceleyerek onaylar ve inşaat ruhsatlarını düzenler.

Kat irtifakı onayını yapar.

İş bitirme almış inşaatların ilgilisi tarafından müracaatları halinde, tetkikini yaparak yapı kullanma izin belgelerini (iskan) düzenler.

Binaların asansör fenni muayene ve ruhsat işlemlerini yapar.

İşyerlerine ait fenni muayene raporları düzenler.

Kat mülkiyetine esas Vaziyet planı ve bağımsız bölüm onayı yapar.

Uygunluğu tespit edilen binalara ısı yalıtım vizesini onaylar.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ ne taleple başlatılan Encümen evraklarının Müdürlüğümüz ile ilgili işlemlerini yaparak Encümene sevk eder.

Kurumlar veya ilgilisince yapılan taleplere istinaden imar durum bilgisi, Müdürlük görüşü ve belgeler temin eder.

İlçemiz sınırları içerisindeki taşınmazlara, hukuksal sıkıntı yaşamaması açısından teknik destek sağlar.

Mahkemesi devam eden yerler hakkında kurumumuzu rahatlatmak maksadıyla ilgili müdürlük ve kurumlarla süreci hafifletmek için iletişimi sağlar.

Uygulama açısından sıkıntı yaşanabilecek durumlarda ilgili müdürlüklerle irtibatı sağlar.

Eski Eserlerin tarihi dokuyla uyumlu olacak şekilde “Koruma Kurulu” ile koordineli olarak değerlendirilerek İnşaat Ruhsatları tanzim eder.