I.GENEL BİLGİLER

 

A.Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 

1.Müdürlüğün Tanımı

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Beykoz Belediyesi bünyesinde 13/07/2017 tarihinde kurulmuş olup, Beykoz sınırları içerisinde mağdur durumdaki vatandaşlarımıza ayni ve nakdi sosyal yardımlarda bulunmak üzere kurulmuştur.

 

2.Müdürlüğün Yetkisi

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.    

 

3.Müdürlüğün Görevleri

 1. Vatandaşlarımızdan TÜİK verilerine göre yoksulluk sınırı altında geliri olanlara temel ihtiyaç maddeleri, yiyecek, giyecek gibi sosyal yardımları yapmak ve Belediye Meclisince sosyal yardımlarla ilgili alınan kararları yardım yönetmeliğine göre gerçekleştirmek,
 2. Vatandaşlarımızdan yardım için başvuruda bulunan ailelerin maddi durumlarını inceleyerek, yardım yapılacak aileleri belirlemek. Kayıtlarını bilgisayar ortamlarına aktarıp her yıl güncellemek,
 3. Yardım malzemelerinin ihalesini yapıp alım ve dağıtımını gerçekleştirmek,
 4. Belediyemize yardım için başvuran ailelerin maddi durumunu yerinde incelemek,
 5. Yardıma muhtaç olduğu belirlenen ancak belediyemize gelecek güçte olmayan aileleri yerinde incelemek, gerekli evrakları düzenlemede yardımcı olmak,
 6. Yardım alan aileleri her yıl takip ederek olan değişiklikleri güncellemek,
 7. Adres değişikliklerini takip edip yerinde tespit etmek,
 8. Sosyal incelemelerin, dağıtım ve teslimlerin programını hazırlayıp görevli personele sevk ve idaresini sağlamak,
 9. Vatandaşların maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü sosyal yardımı yapmak,
 10. Vatandaşların hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesi için faaliyetler yapmak,
 11. İşyeri, meslek, aile, toplum ilişkisini kurmakta güçlük çeken, stres altında olan sorunlu insanlara psiko-sosyal danışmanlık hizmetleri vermek,
 12. Ceza ve infaz kurumlarında bulunanlar ile bunların dışında işsiz ve ortada kalan ailelerine psiko-sosyal hizmetleri vermek,
 13. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü iç ve dış yazışmalarını yürütmek, gelen-giden evrakların kaydedilip ilgili birim ve ilgililere ulaştırılmasını sağlamak,
 14. Belediye sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara gıda, temizlik malzemesi, giysi, eğitim vb. yardımları yapmak,
 15. Belediye sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin okul ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim yardımları yapmak.

 

4.Müdürlüğün sorumluluğu:

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukta yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

5.Sunulan Hizmetler, Uygulanan Yasalar

 

 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevlerini yerine getirirken kullandığı başlıca önemli kanunlar    

 

 5393 sayılı Belediye Kanununu    

 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu   

 4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

 5510 sayılı SGK Kanunu

        4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

        657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

        Diğer Kanun Tüzük ve Yönetmelikler

 

6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına karşı sorumludur.