GÖREV TANIMLARI

 

► Mevcut yasalar doğrultusunda Belediyede çalışan bütün personelin atama, özlük, sicil, disiplin, intibak, sosyal hakları, emeklilik işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

► Stajyer öğrencilerin müracaatları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

► Belediyeye iş müracaatında bulunan kişilerin dilekçelerini cevaplandırmak.

 

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü, kurumun görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynaklarının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, özlük işlerinin takibi ve insan kaynaklarına ilişkin iş tanımlarının güncellenmesi, ücret yönetimi, eğitim planlaması, performans yönetimi, kariyer yönetimi gibi çalışmaların objektif kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmesinden sorumlu birimdir.

Müdürlüğümüzün diğer başlıca görevleri şunlardır:

 

MEMUR VE İŞÇİ PERSONEL BÜROSU

 

- Personel politikasının hazırlanmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi, bu politikaların belirli dönemlerde uygulanmasının yönlendirilmesi, denetlenmesi, ve sonuçlarını değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi,
- Personelin özlük ve sicil dosyalarını tanzimi ve takibinin yapılması,
- Personelin CV'lerinin alınması, işe alınması, atanması, intibaklarının yapılması, terfilerinin takibi, yükselmesi, ayrılması, görev yeri değişikliği, emeklilik işlemleri, işten çıkarılması, ceza işlemlerinin yürütülmesinin sağlanması,
- Personelin izin, sağlık, tedavi, ölüm yardımı, cenaze giderleri, doğum yardımı hizmetlerin yürütmek,
- Personelin devam durumunu, işe giriş ve çıkışlarını PDKS sisteminden takibinin yapılması,
- Staj yapan öğrenciler ile ilgili işlemleri belediyemiz yönetmelikleri doğrultusunda yürütülmesi,
- Belediyenin personel ihtiyacının belirlemek,
- Atama ve görevlendirme işlemlerini yapmak, personele kimlik kartı düzenleme
- Memurların Emekli Sicil Numarası işlemlerini yapmak, aday memurların asaletlerinin tasdikini yapmak,
- Memurların mal bildirimini almak ve muhafaza etmek, 
- Memurların kurum içi ve kurumlar arası nakil işlemlerini yapmak, Memur ve işçi sendikası istifa ve katılım işlemleri ile diğer sendika yazışmalarını yapmak, 
- Personelin izin ve rapor işlerini kontrol ve takip etmek, pasaport işlemlerini yapmak, 
- Memur işçi ve sözleşmeli personelin disiplin işlemlerini yapmak
- Mahkeme tebligatlarının ilgililere tebliği ve takibini yapmak,
- Personelin hizmet birleştirilmesi ve öğrenim durumu değişenlerin intibaklarını yapmak, 
- Memurların askerlik ve ücretsiz izin borçlanma işlemlerini yapmak,
- İsim ve soyadı değişiklik işlemlerini yapmak, 
- Emekli sandığı on-line işlemlerini yapmak ve takip etmek, 
- Personelle ilgili tüm özlük bilgilerinin veri girişini yapmak, kadro iptal ihdas işlemlerini  yapmak,geçici işçilerin vize işlemlerini yapmak 
- Toplu İş Sözleşme görüşmeleri için gerekli hazırlıkları yapmak, Toplu İş Sözleşmesinden doğan haklarının işlemlerini ve takibini yapmak, 
- Memur ve işçi ile ilgili kurulları oluşturmak, 
- Memur işçi ve sözleşmeli personelin özlük dosyalarını muhafaza etmek, sözleşmeli   personelin sözleşmelerini yapmak, 
- Belediye personellerinin istifa, emekli, iş akdi feshi işlemlerini yapmak,
- Lise ve üniversite öğrencilerinin stajyer olarak çalıştırılmalarını sağlamak,
- Aday memurların ve personelin hizmet içi eğitimlerini yapmak.
- Teşekkür, Takdirname, ödül, disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.
- İl, İlçe İdare Kurul Kararlarının ve Danıştay kararlarının ilgililere ve daire amirlerine     tebliğini yaparak alınan tebellüğ belgelerini ilgili kuruma gönderme
- 1.2.3- Derece kadroda bulunanların talepleri üzerine yeşil pasaport almak için gerekli İşlemleri ve Pasaport süre uzatımlarını yapmak.
- İzinlerini  yurtdışında geçirmek isteyenlerin yurtdışı izin evraklarını hazırlamak.
- Belediyemize ilk defa işçi olarak alıncakların ilgili kanun, tüzük,yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda KPSS sonuçlarına göre veya başkanlığımız yetkisinde olan işci alımlarında aranacak şartlarını tespit ederek, İş ve İşçi Bulma Kurumundan işçi talebinde bulunmak ve talep şartlarını taşıyanların başvurularını kabul etmek
- Özürlü, eski hükümlü işçi kontenjanlarından işe alınacak işçilerle ilgili işlemler yapmak.       
- İşe alınanların işe giriş bildirgelerini tanzim etmek, SGK 'na   bildirmek.
- İşçilerin yer değiştirme, silâhaltına alınmaları, terhisleri nedeniyle iş akitlerinin askıya alınması ve göreve dönmeleri ile ilgili işlemler yapmak.
- Tescil işlemleri yapmak ve sicil dosyalarının devir işlemlerini yapmak
- İşçilerin iş ile ilgili Mahkeme konularının takibini yapmak.
- Yıllık izin onaylarını tetkik ederek onaylatmak.
- İşçi personelin kıdem tazminat çizelgelerini kontrol ederek onaylatmak.
- Vefat, İşten çıkarma, disiplin kurul kararları ile askerlik nedeni ile kayıt kapama işlemleri yapmak
- İşçilerin hizmet birleştirme işlemlerini yapmak.
- Sicil dosyalarının devir işlemleri ile Mahkeme tarafından istenilen dosyaların gönderilme işlemlerini yapmak.
- İşçi hizmet akitlerinin askıya alınma işlemlerini yapmak.
- İşçi personellerle ilgili sicil defteri tutmak, dolu-boş kadroları belirlemek.
- Kanunlar ve Üst makamlarca verilecek benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.

 

MAAŞ TAHAKKUK BÜROSU

 

- Derece kademe ilerlemeleri işlemek.
- Hastalık raporları işlemek
- Memur mesai puantajlarını kontrol etmek ve işlemek.
- Personelin  İcra kesintilerini işlemek.
- T.İ.S gereği personele verilen sosyal yardımlarını işlemek.
- Memur   Maaş bordrolarını hazırlamak.
- Banka ödeme listesi Hazırlamak.
- Maaş   bordrolarını personele dağıtmak.
- Maaş sonrası tüm kesinti listelerini Mali Hizmetler  Müdürlüğüne göndermek
- Başkan ve Başkan Yardımcısı Maaşları hazırlanması ve Bordro çekimi, aktarma ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.
- Stajyer Öğrenci puantajlarını kontrol etmek ve Puantajlara göre maaş hazırlanıp ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne  gönderilmesi.
- İşçi Çalıştıran Müdürlüklerden gelen çalışma puantajlarının ve onaylarının kontrolü,Kontrolden sonra puantajdaki günlerin işlenmesi, İstirahatlı olan işçi personelin pirim farkı varsa işlenmesi, İzine çıkan personelin izin paralarının işlenmesi,İcra kesintilerinin işlenmesi ve tüm İşlemlerin hesaplanıp net maaşın ortaya çıkarılması
- İşçi ücret Bordrolarının hazırlanması
- Doktorların İşyeri hekimliği ücretlerinin hazırlanması