T.C.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 BİRİNCİ KISIM

 

 

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1)Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Bilgi İşlem Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Beykoz Belediye Meclisinin 02.05.2005 tarih ve 2005/27 sayılı kararı ile  kurulmuş olan Bilgi İşlem Müdürlüğüne ait bu yönetmelik;

a)      5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu,

b)       5393 sayılı Belediye Kanunu,

c)      5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

d)      4734 sayılı K.İ.K ve ilgili mevzuat hükümlerine,

e)      Diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1)Bu yönetmelikte geçen;

a)      Belediye: Beykoz İlçe Belediye Başkanlığı’nı,

b)      Başkanlık Makamı: Beykoz İlçe Belediye Başkanı’nı,

c)      Bilgi İşlem Müdürlüğü: Beykoz İlçe Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü’nü,

d)     Bilgi İşlem Müdürü: Beykoz İlçe Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürünü,

e)      Birim: Beykoz İlçe Belediye Başkanlığı bünyesindeki diğer Müdürlükleri,

f)       Teknik elemanlar: Beykoz İlçe Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü 
Teknik Elemanları,

g)      Yazılım: Beykoz İlçe Belediye Başkanlığı bünyesinde kullanılan Bilgisayar Programları, işletim sistemleri, güvenlik amaçlı programlar, personel takip ve araçlarda kullanılacak her türlü programlar,

h)      Sistem Bölümü: Beykoz İlçe Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Veri Hazırlama Grubunu,

i)        Donanım: Beykoz İlçe Belediye Başkanlığı bünyesinde kullanılan Ana Bilgisayar, bilgisayar, iletişim ağları ve her türlü elektronik cihaz,

j)        Büro Bölümü: Beykoz İlçe Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü 
Bürosunda görevli memur, kalem, veri hazırlama ve kontrol memuru kadrosunda bulunan diğer memurları,

k)      Web TV -Web Radyo Bölümü: Beykoz İlçe Belediye Başkanlığı, Prof Dr Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Stüdyo ve Destek Bölümü,

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk

Kuruluş

MADDE 5 - (1) Bilgi İşlem Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a)    Müdür

b)    Şef

c)    Veri hazırlama ve kontrol işletmeni

d)    Memurlar

e)   Teknik personel

f)     İşçi 

g)    Sözleşmeli memur

(2) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği “Büro Sorumlusu” ve “ Yönetici Yardımcısı” görevlendirilmesi yapılabilir.

(3) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şefler dâhil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

 

Müdür

MADDE 6 - (1) Müdürlüğü temsil eder. Müdürlükten birinci derecede sorumludur. Müdürlük hizmetlerinin verimli etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar. Müdürlük bünyesinde memurların sicillerini tutar. Başkanlık makamı atama yaptığı takdirde üye olarak Belediye Encümen toplantılarına katılır. Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının verdiği talimatlar ve havale ettiği evrakları, bu yönetmelikte yer alan yetkileri özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Müdürlüğün görevleri

MADDE 7 -  (1) Beykoz Belediyesinde mevcut olan birimlerin yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak.

(2)Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunu gerçekleştirmek, ortak bilgi bankası oluşturmak, bunlarla ilgili gerekli altyapı- elektrik, data ve diğer network-  ve benzeri her türlü hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

(3)Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların 
bakım ve güncelleştirmelerini yapmak veya yaptırmak.

(4)İç ve dış birimler ile gerektiğinde diğer ilgili kurumlar arasında data iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, bilgi alışverişini sağlamak.

(5)Birimler arası iletişim ve  veri alışverişini sağlamak üzere İç ve dış Haberleşme sistemi  oluşturmak ve işletmek.

(6)Belediye Internet web sitesi kurarak çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini 
sağlamak. Belediyecilik hizmetlerini mevzuatın izin verdiği ölçüde internet ortamına taşımak,  vatandaşa dönük hizmetleri internet üzerinden sunmak. Belediyecilik hizmetlerini mevzuatın izin verdiği ölçüde mobil ortama taşımak, vatandaşa dönük hizmetleri mobil teknolojiler üzerinden sunmak. Vatandaşı bilgilendirme ve belediye hizmetlerini tanıtımını mevzuatların izin verdiği ölçüde sosyal medya platformunda yapmak.

(7)Belediyenin iç ve dış birimlerle bağlı kuruluşlarının tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik destek sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda bilgisayar donanım ihtiyaçlarının belirlenmesine, burulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak, gerektiğinde satın almak.

(8)Donanım ve yazılımların bakımını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla bakım, onarım sözleşmeleri ile yetkili olan firmalara 
yaptırmak.

(9)  Eğitim ve bilgilendirme  seminerleri düzenlemek ve düzenlettirmek.

(10)Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak.

(11)Bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak.

(12)Müdürlüğün malzeme, ikmal ve stok kontrolünü yapmak, teminini sağlamak.

(13)Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve 
uygulamak.

(14)Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak.

(15)Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin 
uyumluluğunu sağlamak. Bununla ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarını koordine etmek.

(16) Belediyede mevcut olup Bilgi İşlem Müdürlüğü kontrolünde bulunan her türlü 
bilgisayar donanım malzemeleri, çevre birimleri ile altyapının bakım, onarım ve tamir işlerini yapmak veya yaptırmak.

 

 

Müdürlük yetkisi

MADDE 8 -  (1)Bilgi İşlem Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

 

Müdürlüğün sorumluluğu

MADDE 9 - (1) Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.    

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 10  -a. görevleri 

(1) Bilgi İşlem Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

(3) Bilgi İşlem Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.

(4) Bilgi İşlem Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

(5) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

(6) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

(7) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

(8) Personel arasında görev dağılımı yapar.

(9) Sorumlu olduğu memur, işçi ve sözleşmeli personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar

(10) İdari olarak Bilgi İşlem Müdürlüğünü temsil eder ve müdürlüğün her türlü işlerinden birinci derecede sorumludur. Müdürlüğün hizmetlerinin düzenli ve iyi bir şekilde yürütülmesine nezaret etmek ve bu konuda yasalar ile yönetmelik yükümleri tedbirleri almakla yükümlüdür.

(11) Üst Birimlerce kendisinse verilen diğer görevleri yerine getirir.

          -b.yetkileri (1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar vermek, tedbirler almak ve uygulatmak.

(2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

(3)Müdürlük ile ilgili yazışmalarda Birinci Derece imza yetkisi,

(4)Müdürlüğün Harcama Yetkilisidir,

(5)Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, gerektiğinde mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek,

(6)Müdürlüğe bağlı çalışanları denetlemek ve karşılaştığı aksaklıkları gidermek.

(7)Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek,

(8)Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek,

(9)Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirlemek ve makamın onayına sunmak,

(10)Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapmak,

(11)Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmek,

(l2)Başkanlık makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek,

        -c.Sorumlulukları(1) Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

 

 

Teknik Destek Donanım Yazılım Bölümünün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 11 – 

(1)   Bilgi İşlem Müdürü’nün emirleri doğrultusunda sistemlerin geliştirilmesi, ağ yönetimi, sistemler, Internet – İntranet, Web sayfası, WEV TV Web Radyo yayını, sosyal medya alanını, veri tabanı ve uygulama programlarının daha verimli hale getirilmesi için gerekli analizleri yapmaktan, bakım ve işletilmesini sağlamaktan programlayıcı ve çözümleyicilere gerekli teknik desteği vermekten sorumludur.

(2)   Bilgi İşlem Müdürü’nün emirleri doğrultusunda programların hazırlanma, analizi, bakım ve işletilmesini sağlamaktan sorumludur.

(3)   Programcılar tarafından hazırlanacak programlar hakkında önbilgi toplar, verileri kontrol eder, programcıyla koordineli çalışır.

(4)   Belediyemizin iç ve dış birimlerdeki mevcut bilgisayarda kurulmuş olan programların bakım ve program güncelleştirmelerini yapmak veya yaptırmak,

(5)   Bilgisayar Donanım ve yan ürünlerinin bakımını yaparak, faal halde bulundurmak, satın alma yoluyla alımı yapılan malzemelerin, bakım-onarım ve eğitimi ile ilgili konuları, yetkili olan firmalara yaptırmak,

(6)   Donanımda arızaların olması halinde bu arızanın giderilmesini sağlamak, eğer garantisi devam ediyorsa garantisi kapsamında arızanın giderilmesini sağlamak ve bununla ilgili tüm işlemlerin takibini yapmak,

(7)   Arıza nedeniyle kullanılamaz duruma gelen donanımın tamirinin mümkün olmadığı ya da tamirinin ekonomik olmadığı durumlarda; donanımın hurdaya ayrılmasıyla ilgili raporun düzenlenip ilgili birime teslim edilmesinden, yerine verilecek donanımın belirlenmesini sağlar.

(8)   İç ve dış birimlere ait bilgisayarların veri iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, kurmak ve yürütmek,

(9)   İç ve dış birimlere ait bilgisayarlara kurulan haberleşme sistemi ile birimler arası dosya paylaşma ve bilgi alışverişi imkânını sağlar,

(10)    Donanım ve yazılım konfigürasyonları ile ortaya çıkan ihtiyaçları belirlemek için görüşmeler yolu ile bilgisayar kullanıcı ihtiyaçlarını incelemek, maliyet ve fayda analizlerini hazırlamak,

(11)        Yeni hizmet birimleri için gerekli alt yapıyı hazırlamak, tüm ünitelerin gerek yazılım gerek donanım ihtiyaçlarını temin etmek,

(12)        Seminer ve eğitim organizasyonuna gerekli malzemeyi temin etmek,

(13)    Canlı yayın ve güvenlik kameralarının tesis, bakım ve düzenli çalışmasını sağlamak,

(14)    Talep edilmesi durumunda ek kameraların kurulmasını ve işletilmesini sağlamak,

(15)    Uzak birimlerle olan haberleşme ağını kurmak ve bilginin merkezi sistemde sürekli güncelliğini sağlayarak merkezde toplanmasını ve vatandaşlara doğru bilgi aktarılması için gerekli altyapının kurulmasını sağlamak,

(16)    Teslim alınan demirbaş malzemenin korunması, ilgililere zimmetlenmesi, demirbaş eşyanın giriş ve çıkışlarının listeye göre düzenli olarak kontrolü işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, Mevcut bilgisayar birimlerini işletip çalışmasını sağlar.

(17)    Ayrıca bilgisayarın donanım ve yazılımlarından, bağlı diğer yazıcı ve kesintisiz güç kaynağının güvenliğinden ve arızalarından sorumludur. Yukarıda belirtilen bilgisayar sistemlerinin arızalanması durumunda arıza ekibini haberdar etmekten ve sistemin tekrar çalıştırılmasından sorumludur. Amirlerinin verdiği diğer işleri yapar.

(18)    İlgili diğer görevleri yapmak,

 Yazılım Bölümünün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 12-(1) Bilgi işlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama, operasyon çalışmalarını yönlendirmek, nezaret etmek, denetim altında tutmak,

(2) Belediyede kullanılan tüm yazılımların yerel ve uzak ağlarda veri entegrasyonunu sağlayacak hizmetleri yapmak ya da yetkili firmalara yaptırmak, 

(3) Otomasyon yazılım programımızla ilgili birimlerden gelen talepleri değerlendirir, yeni bir modül isteniyorsa yazar ya da ilgili firmaya yazdırır.

(4) Kusurlu iş ve işlemleri tespit etmek ve düzeltilmesini sağlamak,

(5) İşlenen bilgileri bilgisayarda teste tabi tutarak hata kaynaklarını bulmak ve düzeltilmesini sağlamak,

(6) Otomasyon yazılımında meydana gelen arızaları gidermek ya da yetkili firmanın gidermesini sağlamak,

(7) İhtiyaç doğrultusunda yeni yazılımlar için analiz yapmak ve yeni yazılımlar üretmek ya da yetkili olan firmalara ürettirmek. Kurulan bu yazılımların işlev testlerini yapmak,

(8) Birimlerin ihtiyacı olan programları tespit etmek. Sistemimizde mevcut ise kurulumu yapmak, yok ise ilgili şartname hazırlayarak  alımını gerçekleştirmek ve programları kullanıma hazır hale getirerek  programın muhafazasını sağlamak amacıyla yedekte tutmak,

(9) Programlara ait lisansların muhafazasını yapmak,

(10) Mevzuat programlarının günlük güncelleştirilmesini yaparak, değişen güncel bilgilere en kısa sürede sahip olunması ve kullanıcılara zaman kazandırılmasını sağlamak,

(11) İlgili personele programın kullanımı doğrultusunda eğitim verilmesini sağlamak.

(12) Elektronik Belediyecilik sistemini aktif tutmak.

(13) Yıl sonu işlemlerini gerçekleştirmek.

(14) Web TV Web Radyo yazılımları, bilgisayar programları için ilgili lisansları almak, kurulumlarını yapmak, yazılımların işlerliğini sağlamak

(15) Mobil yazılımlar (cep telefonu, akıllı cihaz, taşınabilir haberleşme aygıtı, taşınabilir elektronik cihaz, tablet, mobil bilgisayar, pda, kablosuz her türlü iletişim cihazı) yapmak veya yaptırmak. Var olan yazılımlar için geliştirme yapmak veya yaptırmak. Mobil platformun sürekliliğini işlerliliği takip etmek arızalara müdahale etmek veya ettirmek.

(16) Kamera kayıt yazılımı, güvenlik amaçlı tüm kapalı açık devre görüntüleme sistemleri yazılımlarını yapmak veya yaptırmak. Var olan yazılımlar için geliştirme yapmak veya yaptırmak.  Güvenliğin sürekli işlerliliği takip etmek arızalara müdahale etmek veya ettirmek.

(17) Amirlerinin verdiği yazılım ile ilgili diğer işleri yapmak.

 

 

 

 

Sistem Bölümünün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 13 – (1) Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunu gerçekleştirmek, ortak bilgi bankası oluşturmak, bunlarla ilgili gerekli altyapı- elektrik, data ve diğer network-  ve benzeri her türlü hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

(2)   Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak.

(3)   Bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak.

(4)   Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve 
uygulamak.

(5)   Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin 
uyumluluğunu sağlamak. Bununla ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarını koordine etmek.

(6) Virüs ya da trojan`dan kaynaklanan arızaların giderilmesini sağlamak,

(7) Ana sunucu Bilgisayarların ve bilgisayar ağının, internet ve uzak bağlantıların sürekli güvenli ve çalışır halde tutulmasını sağlamaktır.

(8) Bilgi iletişimi ve bilginin işlenmesi, planlanması, tasarımı, süreç kontrolü ve üretime yönelik bilgisayar ve bilgisayara dayalı sistemlerin temel ilkeleri ve kullanıma yönelik yöntemleri araştırmak; veri yapıları ve veri tabanları, algoritmalar ile bilgisayar donanım bakımını yapmak,

(9) Bilgisayarların tüm işlevlerini kontrol eden ve donanım ile bilgisayar yazılımları arasındaki bağlantıları kurmaya yarayan yazılımların, tasarımını yapmak, yazmak ve güncelleştirmek,

(10) Belediye birimlerinin tüm bilgisayar donanım ve yazılımlarının, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda; yeni ortaya çıkan ihtiyaçları da değerlendirerek mevcut olan donanım ve yazılımı güncelleştirmek ya da gerektiğinde yenisini satın almak,

(11) Bilgisayar, çevresel donanım, ilgili yöntem ve yazılımlar ile bunların gelişmesine katkıda bulunmak ve potansiyelini arttırmak,

(12) Doğru ve güvenli veri sağlamak için veri tabanı işletim sistemleri ile veri sözlüğünün sürekliliğini sağlamak,

(13) Tüm kayıtların günlük yedekleme işlemini yapmak ve bilgilerin korunmasını sağlamak,

(14) Taşınmaz envanteri ile belediye otomasyonundaki diğer bilgilerin ilişkilendirilmesi ortamının sağlanmak,

(15) Üst yönetim ve müdürlerin hazırlamış oldukları ihtiyaç program taslaklarının, programsal altyapısını sağlayarak ilgili birimlerce raporların üretilmesini sağlamak

(16) Otomasyon Sisteminde, paket programlarda gerekli kullanıcı tanımı ve yetki ayarlarını yapmak. Her kullanıcıya şifre vererek şifrelerin gizliliği sağlamak,

(17) Uygulama ya da kanunda değişikliklerinden dolayı  programların çalışmasında  gerekli değişikler yapılması gerekiyorsa  yapmak ya da ilgili firmaya yaptırmak.

(18) Ana Bilgisayarda ve bilgisayarlarda bulunan verilerin gizliliği ve güvenliğini korumak.

(19) Belediyemizde Ana Bilgisayarlarda (server) üstünde gerçekleşen işlemlerin günlük, haftalık ve aylık olmak üzere periyodik olarak yedeğini almak ve muhafazasını sağlamak.

(20) Üretim veya montaj yöntemleri, malzemeleri ve kalite standartlarını belirlemek, elektronik veya iletişim ürünleri ile sistemlerinin üretimini ya da montajını yönetmek;

(21) Bilgisayar veya iletişim teçhizatları gibi elektronik aygıt, sistem, motor ve teçhizatlar konusunda Belediye birimlerine danışmanlık hizmetleri vermek,

(22) Düzenli bir biçimde işleyen bilgi işlem faaliyetini destekleyen yedekleme üniteleri, diskler, işletim sisteminin bakımını, donanımın ve altyapının fiziksel güvenliğini sağlayıcı çalışmaları yapmak,

(23) Tüm ilgili kurumlar arasında Network veri hatlarını kurarak bilgi alışverişini sağlamak,

(24) Belediye sistem otomasyonuna bağlı cihazların, kullanıcılardan ve sistemden kaynaklanan sorunların giderilerek sistemin sorunsuz çalışmasını sağlamak,

(25) Belediye içi ve dışı iletişimde kullanılan telefon ve metro Ethernet, acces point, ADSL, G SDHSL, R/L, wireless, Vi/max, 3G, 4G. Voice over ip sistemlerini kurmak, bakımını yapmak,

(26) Ana Bilgisayar Sisteminin, yan ünitelerinin ve Network cihazlarının, bilgisayarların (PC), yazıcıların, çevre birimlerinin ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak,

 

Kalem Bürosu görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 14 – (1) Bilgi İşlem Müdürlüğü Büro Bölümü; Bilgi İşlem Müdürünün emri altında yeterli sayıda personelden teşekkül eder. Büro memurları en az lise ve dengi okul mezunlarından atanır.

(2) Büro memurları; yasalar, tüzükler, yönetmenlikler, başkanlık genelge ve bildirimleri ile Müdür’ün emirlerini gecikmesiz, eksiksiz ve iş sahiplerine güçlük çıkarmadan yapmakla yükümlüdürler.

(3) Bilgi İşlem Müdürlüğüne intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek.

(4)Her türlü yönetmelik, genelge, bildiri, başkanlık emirlerini takip etmek, saklamak ve ilgili personele bildirmek.

(5)Bilgi İşlem Müdürlüğünün çalışmalarıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak.

(6)Görevleri sebebiyle öğrenecekleri gizli konuları, kurum içi bilgileri Bilgi işlem Müdüründen başka hiç kimseye açıklamamak.

(7)Büroya gelen yazı, belge ve rapor ile büro defter ve kayıtlarını müdürün bilgisi dışında hiç kimseye vermemek ve göstermemek.

(8)Birimin ihtiyacı olan kırtasiye vb. büro malzemelerini temin etmek ve israfa 
meydan vermemek.

(9) Bilgi İşlem Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(10)Sistem manyetik ortam üzerindeki bilgilerin güvenliğini sağlamak ve yedekleme araçları vasıtasıyla yedekleme yapıp muhafaza etmek.

(11) Dosyalama işlemlerini;

a)Gelen Evrak Dosyası

b)Giden Evrak Dosyası

c)Bakım ve Sözleşme Dosyaları

d)Müdürlük İçi Maaş, Ayniyat ve Avans Dosyaları

e)Genelge, Bildiri ve Yönetmelik Dosyaları

f)Bütçe Dosyası, Demirbaş Dosyası şeklinde ayrı ayrı tanzim ve arşivlemelerini yapmak.

(12) Büronun idaresinde Müdüre karşı Büro Memuru sorumludur. Büro işlerinde gizlilik esastır. Büro Memurları yazışma ve dosyaları Müdürlüğün izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Yaptıkları işlerden dolayı Müdüre karşı sorumludurlar.

(13) Başka kuruluşlardan alınacak bilgi işlem evrakları düzenlemek, kontrol altında tutmak,

(14) Birimlerden gelen talepleri almak ve müdürünün bilgisine sunmak,

(15) Müdürlük bütçesini hazırlamak, imza aşamasından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

(16) Müdürlüğün e-mail adresine gelen mailleri her gün kontrolünü yapar ve süresinde cevap verilmesini sağlamak.

(17) Taşınır Mal Yönetmeliği gereği müdürlüğe ait demirbaşların kayıtlarını tutmak ilgilisine zimmetlemek ve yılsonu işlemlerini gerçekleştirmek,

(18) Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

(19) Vatandaşları ilgilendiren Bilgi İşlem hizmetlerini yürütmek,

(20) Standart dosya planına göre günlük evrak kayıt ve dosyalama işlemlerini yaparak, yasal süre içerisinde muhafaza etme işlemlerini gerçekleştirmek, her türlü mevzuat, yönetmelik, genelge, bildiri, personel özlükleri vb. işlemleri takip etmek, ilgili personele bildirmek ve arşivlemek,

 

Web destek bölümü görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 15 – (1) Belediyeye ait web sitesinin http://www.beykoz.bel.tr güncellenmesi; Diğer birimlerce hazırlanmış içeriklerin ilgili bölüm ya da başlık altında yayınlanmasının sağlanması

(2)   Kurumsal bilgilerin zamanında girilmesi; Diğer birimlerce hazırlanıp gönderilen, Organizasyon şeması ve diğer yönetimsel içeriklerle  ile ilgili değişikliklerin  web sitesine işlenerek yayınlanması

(3)   Yapılan hizmetlerle ilgili bilgilerin girilmesi; Birimlerin yaptığı faaliyetlerle ilgili , yine onlar tarafından hazırlanmış içeriklerin girilmesi. Haber, duyuru, faaliyet raporu v.b.

(4)   Belediye tarafından mükelleflere yapılacak duyuruların  gönderilen içeriklerinin sitede ilan edilmesi,

(5)   İnternet üzerinden sunulabilecek –mevzuatın verdiği yetki sınırları dahilinde Belediyecilik hizmetlerinin interaktif ve online olarak sunulmasının temin ve takibi.

(6)   Gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmetlerin mevcut siteye uygulanmasının yapılması veya yaptırılması

(7)   Web sitesi ile ilgili resmi ve teknik iş ve hizmetlerin aksamadan devamı için gerekli takip ve koordinasyonun temini

(8) Birimlerde web sitesi ile ilgili personele programın kullanımı doğrultusunda eğitim verilmesini sağlamak.

(9) Diğer birimlerce hazırlanmış içeriklerin ilgili bölüm ya da başlık altında yayınlanmasının sağlanması,

 

Hizmet Noktası İletişim Merkezi Taşınmaz Servisi görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 16- (1) Vatandaşın belediye de ilk karşılandığı ve işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapmasını sağlayan birimdir. Vatandaşların talepleri doğrultusunda her türlü işlemin başlatıldığı ve aynı zamanda danışma merkezi olarak çalışan  en önemli servistir. Bu serviste sunulan hizmetler şunlardır;

(a)İstek, şikayet ve Her türlü Başvuru işlemleri,

(b)Evrak kayıt işlemleri,

(c)Evrak takip işlemleri,

(d)Dilekçe takip işlemleri,

(e)Sicil kayıt ve güncelleme işlemleri,

(f)Borç sorgulama işlemleri,

(g)Adres/ kişi bilgileri güncelleme işlemleri, Vatandaş yönlendirme, danışma ve bilgilendirme işlemleri,

(2)Vatandaşların belediyeye interaktif ve telekomünikasyon vasıtası ile ulaşarak işlemlerini yaptıkları bir servistir. Bu serviste verilen hizmetler şunlardır;

(a)İstek, şikâyet ve Her türlü Başvuru işlemleri,

(b)Evrak takip işlemleri,

(c)Dilekçe takip işlemleri,

(d)Sicil kayıt ve güncelleme işlemleri,

(e)Borç sorgulama işlemleri,

(f)Borç ödeme işlemlerine yönlendirme işlemleri ( Anlaşmalı bankalar ve ödeme seçenekleri (g)hakkında bilgilendirme)

(h)Adres/ kişi bilgileri güncelleme işlemleri,

(i)Vatandaş yönlendirme, danışma ve bilgilendirme işlemleri,

Belediye hizmetleri ile ilgili bilgilendirme işlemleri,

Santral iletişim merkezi zabıta, temizlik işleri v.b gibi birimlerin kullandığı telsiz görüşmelerini takip eder, saha ve ofis arasında iletişim sağlar.

 

 

İletişim Merkezi Yöneticisi görev ve sorumlulukları

Madde 17-(1) İletişim merkezi ve hizmet noktasında aktif olarak çalışan elemanları denetleyen kişidir.

(2) elemanların sunduğu raporları derleyerek amirlerine ulaştıran kişidir.

 

Bilgi evleri görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 18- (1) Vatandaş odaklı bilişim hizmetlerinin ücretsiz sunulması ve eğitim amacıyla kurulmasını sağlamak;

(2) kurulumundan sonra eğitim amacına hizmetlerde (işlevsellikte) bulundurmaktır.

(3) Vatandaşlarımıza web ortamında interaktif eğitim ve diğer faaliyetlerini sunmaktır.

(4) Vatandaşlarımıza mobil ortamda bilgilendirme hizmeti ve faaliyetlerini sunmaktır.

(5) Yerel alanda Web TV Web radyo yayınlarının mahalli işleyişini sağlamaktır.

 

Dijital Arşiv görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 19-(1) Belediye içerisine gelen ve belediyeden ilgili müdürlükler arası veya dış kurumlara gönderilen kayıt altına alınmış her türlü resmi evrak, plan, proje, dilekçe, istek ve şikayet belgeleri sayısallaştırılarak dijital ortamda gerekli önlemler alınarak saklanır ve istenildiğinde sistemden sorgulanarak ilgililerince kullanılabilir.

(2)Müdürlüğün arşivde bulunan her türlü evrak, plan, proje vb.  gibi önemli belge taranarak dijital arşiv sistemine aktarılır ve bu aktarılan belgelerin sistemde eşlemesi yapılarak sorgulamaya hazır hale getirilir.

(3)Taraması tamamlanmış olan dosyaların arşivdeki yerlerine belirli kayıtlar ile tutulması sağlanır.

 

WEB TV -WEB RADYO görev yetki ve sorumluluğu

MADDE 20-(1) Kamera ile çekilen ses ve görüntünü canlı olarak aktarılması sağlanır. Yayın Teknolojisi ipTV, WEB TV, Web Radyo ve 3G canlı yayını içerir.

(2) Yayınlarda 3GDZ105 sistemini kullanır, encoder bağlantılarını yapar

(3) Data merkezi Wovza media server desteğinde çalışmaktadır.

(4) Video stream bilgisayarlı yayın hizmetini verir, sürekliliği sağlar; her türlü arıza bağlantı hatası için müdahale eder veya yaptırır.

(5) Web Tv ve Web Radyo’nun Müdürlük bünyesinde faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için her türlü alt yapı kurulumunu gerçekleştirir.

(6) Web Tv ve Web Radyo’nun bakımını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla hizmet alımı sözleşmeleri ile yetkili olan firmalara yaptırmak.

(7) Belediye hizmetlerinin web ortamında tanıtılmasını sağlamak, vatandaşların hizmetlere karşı bilincini artırmak ve deprem, sel vb. gibi doğal afetlere karşı bilinçlendirilmesini sağlamak.

(8) Belediye hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin haber, duyuru gibi bilgilendirmeleri yapar,

(9) Vatandaşların hizmetlere karşı bilincini artırmak ve deprem, sel vb. gibi doğal afetlere karşı bilinçlendirilmesini sağlamak amacı ile Beykoz Belediyesi sınırları içerisinde gerekli gördüğü yerlere bilgilendirme ekranlarının kurulumunu yaptırmak.

 

Mobil Belediyecilik uygulamaları bölümünün yetki görev ve sorumlulukları

MADDE 21-(1) Mobil cihazlar üzerinde çalışacak uygulamaları kapsamında çalıştırır.

(2) Web servisleri aracılığıyla gelen dinamik içerikleri sağlar.

(3)Belediyenin yapmış olduğu hizmetler hakkında bilgilerin akıllı telefonlarda, tablet bilgisayarlarda, taşınabilir bilgisayarlarda, PDA ve taşınabilir elektronik cihazlarda görüntülenmesini sağlar.

(4) Mobil cihazların farklı işletim sistemleri için uygulamanın kullanıla bilirliğini sağlar. (ios, Blackberry, Android)

(5) Multimedya uygulamaları (Web TV Web Radyo ,müzik, resim, vb.) sağlar

(6)GPS & Kent rehberi uygulamaları sağlar

(7) e-belediye entegre mobil yazılımı sağlar

(8) Web tabanlı mobil uygulamalar sağlar

(9) Belediye mobil uygulamaları sağlar

(10) Belediye Otomasyon sistemlerine entegresini  sağlar

(11) Eğitim uygulamaları sağlar,

(12) Sosyal ağ uygulamaları sağlar

 

Taşınmaz Servisi görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 22- (1)Sicil işlemleri, TC Kimlik numaralı sicil oluşturma ve Adres oluşturma/güncelleme

Adres/numarataj bilgileri kullanımı, güncelleştirilmesi ve NVİ Taşınmaz bilgileri entegrasyonu,

a)    İmar ruhsat-iskân sürecinde taşınmaz bilgilerinin güncelleştirilmesi (Kadastro parselleri, bina, Adres ve Bağımsız Bölüm bilgileri)

b)   İmar durum hazırlama sürecinde taşınmaz bilgilerinin güncelleştirilmesi. (Kadastro parselleri, Bina ve Adres bilgileri),

  1. Ofis Çalışmaları

a)    Arazide toplanan veriler proje odasında sayısal ortamda sisteme eklenmektedir.

b)   Arazide toplanan numarataj verisinin sisteme eklenmesi.

c)    Bina verilerinin ve fotoğraflarının bağlanması,

d)   Cadde-sokak verilerin güncellenmesi ve fotoğraflarının eklenmesi,

  1. Saha Çalışmaları

a)    Mevcut Cadde-sokak, bina dış kapı numaralarının tespiti,

b)   Cadde- sokak ve kapı numaralarının 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanunu adres ve numarataj yönetmeliğine göre isim ve numaralandırılması CBS’de yapılır,

c)    Cadde/sokak isim ve kapı numarası levhalarının hazırlanarak sahada montajının yapılması,

d)   NVİAKS  Adres ve numarataj Bilgi güncelleştirmeleri CBS bağlantılı olarak yapılır,

Numaratajı tamamlanmış olan binalarda ikamet eden kişilerin bilgi güncellemeleri yapılarak sisteme aktarılır ve sürekli güncel kişi bilgileri mevcut olur.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim

Denetim ve personel sicilleri

MADDE  23 - (1) Bilgi işlem Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. Bu yetkisini şef ile de kullanabilir.

(2) Bilgi işlem müdürü Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğine göre yetkilerini kullanarak disiplin cezası verir.

(3) Müdürlüğün tüm personeli için izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme gibi özlük işlerinin takibi açısından her personel için gölge dosya tutar.

(4) Bilgi işlem müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan tüm personelin kanun ve yönetmelikler doğrultusunda disiplinli ve koordineli çalışmasını sağlar ve denetler.

 

 

 

 

İKİNCİ KISIM

Görev ve Hizmetlerin Yerine Getirilmesi

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Görevin İfası

 

Görevin alınması

MADDE 24 -  (1) Veri hazırlama ve kontrol memuru dışında kalan müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

 

Görevin Planlanması

MADDE 25- (1) Müdürlükteki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

 

Görevin yürütülmesi

MADDE 26 - (1)Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

Müdürlük birimleri arasında işbirliği

MADDE 27 - (1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen arıza bildirimi, rutin teknik servis faaliyetleri; iş ile ilgili talepler konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(3)   Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

(4) Teknik elemanlar Görev ve hizmeti ifada ortaklaşa (müşterek) hareket ederler sürekli iletişim halinde olur.

 

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon        

MADDE 28 - (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

 

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADDE 29 - (1)Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 30 - (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 31 - (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

MADDE 32 - (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 33 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.