GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

 

1. Planlama Birimi

a. Yapılan veya yaptırılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını 5216, 3194, 2960 ve 2863 sayılı kanunlara uygun olarak Belediye Meclisine, Belediye Meclisinde onaylanan planları gereği için ilgili yasa kapsamında Büyükşehir Belediyesine veya Çevre Şehircilik Bakanlığına  sunmak ve onay işlemlerini takip etmek,

b. Gerekli görülmesi durumunda yapılan imar planlarıyla eş zamanlı olarak kentsel tasarım projelerini hazırlatmak ve plan eki olarak onay işlemlerini takip etmek,

c. Gerekli olması veya teklif edilmesi durumlarında mer’i 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarıyla ilgili plan tadilatı ve değişikliklerini değerlendirmek ve ilgili kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda inceleyerek meclise sunmak,

d. Onaylı plana askı süresi içinde yapılan yazılı itirazları, teknik değerlendirilmelerini yaparak karar alınmak üzere Belediye Meclisine sunmak,

 

2.Kentsel Tasarım Birimi

a. Planlama bölgeleri içinde özellik arz eden alanlarda kentsel tasarım çalışmaları yapmak,

b. Projelendirilmesi düşünülen prestij caddelerin ve kentsel mekanların tasarımını yapmak,

c. Meri mevzuat, plan ve plan notu hükümlerinin çözüm için yeterli olmadığı doğal veya tarihi alanlarda özgün, bütüncül ve ekolojik çözümler sunmak için “kentsel tasarım rehberi” hazırlamak,

 

3.Etüt Proje Birimi

a. Plan bölgelerinde tesbit edilen mülkiyeti belediyemize veya kamuya ait alanlarda plan yapılaşma şartlarına göre bölgenin acil ihtiyacı olan “sosyal konut projeleri” oluşturmak, ilgili mevzuat ve teknik takibi yaparak ruhsata esas projeleri hazırlatmak,

b. Eski eserlerle ilgili uygulama, tesbit ve tescil işlemlerini yaparak envanter oluşturmak,

c. Mülkiyeti belediyemize veya kamuya ait eski eser yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile diğer mühendislik projelerini hazırlatarak ruhsat ve yapım ihalesine hazır hale getirmek,

d. Beykoz mülki sınırlarında bulunan ve belediyemizden talep edilen eğitim, sağlık, spor ve diğer projelerle ilgili mevzuat ve teknik takibi yaparak ruhsata esas projeleri hazırlatmak,