T.C.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç

            MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Beykoz Belediye Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

            Kapsam

            MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Beykoz Belediye Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve alt birimlerinin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

            Dayanak

            MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

            a)Başkan: Beykoz Belediye Başkanı’nı,

            b)Belediye: Beykoz Belediye Başkanlığını,

            c)Büro: İş hacmine uygun olarak ve işin niteliğine göre oluşturulan doğrudan Müdüre bağlı olarak çalışan servisleri,

            ç)Büro Personeli: İlgili büroda çalışan kişileri,

            d)Büro Sorumlusu: Belirlenen bürolarda çalışan ve Müdüre karşı sorumlu kişileri,

            e)Müdür: Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü’nü,

            f)Müdürlük: Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünü,

            g)Personel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü,

            ğ)Üst Yönetici: Beykoz Belediye Başkanı’nı, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık

            Kuruluş

            MADDE 5- (1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ile 22/02/2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanarak, Belediye Meclisinin 09/03/2019 tarihli, 2018/17sayılı kararıyla kurulmuştur.

            Teşkilat

MADDE 6- (1) Beykoz Belediye Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü;

a)Gençlik Hizmetleri Bürosu,

b)Spor İşleri Bürosu

c)İdari İşler Bürosu, olmak üzere üç servisten oluşur.

            (2) Müdür, hizmet gereklerine uygun olarak büroların yapısı, çalıştırılacak personelin dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yerine getirir.

            Bağlılık

            MADDE 7- (1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Başkana, görevlendireceği Başkan Yardımcısına veya ilişkilendirileceği Başkan Koordinatörüne bağlı olarak çalışır.

 

İKİNCİ KISIM

Kurumsal Yapılanma

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Görev ve Yetkileri

            Müdürlüğün görev ve yetkileri

            MADDE 8- (1) Müdürlük;

            a)Gençlerin eğitim, kültür, sanat, edebiyat, bilim ve teknoloji alanlarındaki yeniliklere huzurlu ve güvenli ortamlarda kolayca ulaşmaları; milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaklı, topluma ve insanlığa faydalı, yaşadığı çağın farkında, gelecek ufkuna sahip, azimli ve cesur bireyler olarak yetişmelerine yönelik her türlü faaliyeti yürütmek ve/veya yürüttürmekle,

            b)Gençlerin şiddet ve bağımlılıktan uzak durmalarına yönelik münferit ya da müşterek proje ve faaliyet geliştirip hayata geçirmek ve/veya geçirtmekle,

            c)Her yaştan vatandaşın sporu sevmesine ve bilgi edinmesine yönelik seminer, konferans, paneller düzenlemek; çocuk ve gençlerin sportif becerilerini geliştirmelerine yönelik eğitim, turnuva ve yarışmalar düzenlemek, gerektiğinde sportif malzeme desteği vermekle,

            ç)İlgili mevzuat çerçevesinde her seviye ve statüde sporcu yetiştiren faaliyetleri desteklemekle, görevli ve yetkilidir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Büroların Görev ve Yetkileri

            Gençlik hizmetleri bürosunun görev ve yetkileri

            MADDE 9- (1) Gençlik Hizmetleri Bürosu;

            a)Eğitim, kültür, sanat, edebiyat, bilim ve sair alanlarda gençlere yönelik gezi, kurs, seminer, atölye çalışması, kamp, eğitim ve benzeri faaliyetler planlamak ve projeler üretmek, finansman desteği bulmak ve uygulamakla,

            b)Gençlerin serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat vererek topluma aktif vatandaşlar olarak katılmalarını sağlayacak ve gençleri zararlı alışkanlıklardan koruyarak sosyal ve nitelikli bireyler olarak hayata hazırlamaya yönelik etkinlikler gerçekleştirmekle,

            c)Belediye tarafından çeşitli alanlarda faaliyet göstermek üzere çeşitli adlar altında gençlik merkezleri, millet kıraathaneleri ve sair mekânlar oluşturmakla,

            ç)Gençlik hizmetleri ile ilgili olarak kendisine verilen diğer vazifeleri yerine getirmekle, görevli ve yetkilidir.

            Spor işleri bürosunun görev ve yetkileri

            MADDE 10- (1) Spor İşleri Bürosu;

a)Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapmak ve gerekli desteği sağlamakla,

b)Amatör spor karşılaşmaları düzenlemek, profesyonel olmayan ödüllü ve/veya ödülsüz sportif faaliyetler ve organizasyonlar gerçekleştirmekle,

c)Bireysel ve/veya takım düzeyinde gerçekleştirilen sportif etkinliklere katılım sağlamakla,

ç)Sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi desteği vermekle,

d)Üniversiteler, okullar, amatör spor kulüpleri, diğer kamu idareleri, sivil toplum kuruluşları ile müştereken özel hizmet projeleri geliştirilmek ve yürütmekle,

e)Yurtiçinde veya yurtdışındaki müsabakalarda derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere ödül verilmesini sağlamakla,

f)Her yaş grubundan vatandaşa yönelik sportif maksatlı kurs ve benzeri faaliyetler düzenlemekle,

g)Belediyeye ait spor merkezleri açmak, işletmek ve/veya işlettirmekle,

ğ)Sportif faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik kendisine verilen diğer vazifeleri yerine getirmekle, görevli ve yetkilidir.

İdari işler bürosunun görev ve yetkileri

MADDE 11- İdari İşler Bürosu;

a)Müdürlüğe gelen her türlü resmi evrak, dilekçe ve yazının usulüne göre kayıt defterine ve/veya bilgisayar kayıtlarına işlenmesini sağlamak; süresi içinde cevabi yazı yazmak ve/veya onaya sunmak; gereken durumlarda Başkana, Meclise, Encümene sunulacak tekliflere ilişkin gerekli evrakı üretmekle,

b)Müdürlükten çıkan bütün evrakın usulüne göre kayıt defterine ve/veya bilgisayar kayıtlarına işlenmesini sağlamak, gereğini takip etmek, yılsonunda kayıt defterlerini usulüne uygun bir şekilde kapatmakla,

c)Evrakın havalesini yaparak ilgili personele teslim etmek ve sonuçlandırılan evrak ile ilgili hazırlanan yazıların kaydını kapatıp ilgili kişi, birim, kurum yahut kuruluşlara göndermekle,

ç)Müdürlükçe yapılan bütün yazışmalara dair evrakın Standart Dosya Planına uygun dosyalanmasını sağlamakla,

d)Müdürlük personelinin özlük iş ve işlemlerine dair yazışmalarını yapmak ve takip etmekle,

e)Gerektiğinde ve bütçede yeterli ödenek bulunduğunda; ilgili fasıldan Müdürlük tarafından yapılacak her türlü mal ve hizmet alım işlemi için evrakı hazırlamak ve onaya sunmakla,

f)Gerektiğinde Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin, mer’i ihale mevzuatı çerçevesinde yapılması için gerekli evrakı düzemek ve işlemleri takip etmekle,

 g)Müdürlükteki tüm yazışmaların birer örneğinin muhafaza etmek, işlemi biten evrakı arşive kaldırmakla görevli ve yetkilidir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Personelin Nitelikleri ve Çeşitli Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri

            Müdürün atanması, görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 12- (1) Müdür; 657 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen ilkeler ile Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda atanır.

            (2) Müdür;

            a)Müdürlüğü yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmakla,

            b)Müdürlüğün görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamakla,

            c)Müdürlüğün yazışmalarını yürütmek, kendi görev alanına giren konularda, idarenin diğer idareler nezdinde mali iş ve işlemleri izlemek ve sonuçlandırılmasını sağlamakla,

            ç)İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi ve belge sağlamakla,

            d)Gerektiğinde mali mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler hazırlamakla,

            e)Müdürlüğün saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yönetilmesi için gerekli önlemleri almakla,

            f)Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmekle,

            g)Müdürlükte çalışan her seviyeden personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmakla,

            ğ)Müdürlük bünyesinde görev yapan alt birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlamakla,

            h)Gelen ve giden evrakı inceleyip imzalamakla,

            ı)5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun harcama yetkilisi olarak kendisine yüklediği görevlerini eksiksiz yerine getirmekle,

            i)Görevlerini yerine getirmeyen ya da talimatlara uymayan çalışanlar hakkında disiplin sürecini başlatmaya,

            j)Bütçe Kanununda belirtilen sınırlarda olmak kaydıyla, gerekli durumlarda üst yönetici onayıyla personele fazla mesai yaptırmaya,

            k)Büro sorumlusu ve personele yetki devretmeye, gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almaya, görevli, yetkili ve sorumludur.

            Müdürlüğe vekâlet

MADDE 13- (1) Herhangi bir nedenle görevde bulunmayan/bulunamayan Müdür yerine, Belediye Başkanı tarafından yetkilendirilecek diğer birim müdürlerinden veya ilgili mevzuat çerçevesinde müdürlük şartlarını taşıyan personelden uygun görülen birisi vekâlet edebilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Büro Sorumlusu ve Personelin Nitelikleri

            Büro sorumlularının belirlenmesi, görev, yetki ve sorumlulukları

       MADDE 14- (1) Büro Sorumluları, personel arasından liyakat esası çerçevesinde, Müdür tarafından görevlendirilmek suretiyle belirlenir.

            (2) Büro Sorumluları;

            a)Müdür tarafından kendisine verilecek emirler doğrultusunda iş ve işlemler yapmakla,

            b)Büronun görev alanına giren konularda yapılan işlemlerle ilgili gerekli kontrolleri yapmak, iş akış süreçlerinin düzenli çalışmasını sağlamak, çalışanları motive ederek verimliliği arttırmak, işlerin takibini yapmak, iş disiplinini sağlamakla,

            c)Büro bünyesinde çalışanlar arasında iş bölümü yapmak ve faaliyetlerinin en uygun şekilde yerine getirilmesi için mevcut kaynakların etkin kullanılmasını sağlamakla,

            ç)Sorumluluklarındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni göstermekle, görevli, yetkili ve sorumludur.

            Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 15- (1) Bütün personel, Müdür ve büro sorumlusunun kendisine vermiş olduğu işleri mevzuata uygun olarak, tam ve zamanında yapmakla görevli; yapılan iş ve işlemlerin kayıt altına alınması ve dosyalanmasından sorumludur.

            Özellikli görevler

            MADDE 16- (1) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve ihale yetkilisi, Müdürdür.

            (2) Müdürlüğün gerçekleştirme görevlisi, harcama yetkilisine hiyerarşik olarak en yakın büro sorumlusu ya da personel arasından, harcama yetkilisi tarafından belirlenir.

            (3) Taşınır kayıt yetkilisi, ilgili mevzuata ilişkin yeterli bilgisi olduğu değerlendirilen personel arasından, harcama yetkilisi tarafından görevlendirilir.

            (4) Taşınır kontrol yetkilisi, ilgili mevzuata ilişkin yeterli bilgisi olduğu değerlendirilen personel arasından, harcama yetkilisi tarafından görevlendirilir.

            (5) Birim arşiv sorumlusu, her türlü arşiv hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi hususunda yeterli bilgisi olduğu değerlendirilen personel arasından, Müdür tarafından görevlendirilir.

            (6) Gerektiği durumlarda ihtiyaç duyulabilecek diğer özellikli vazifelere, Müdür tarafından görevlendirme yapılır.

            Çalışmalarda işbirliği ve uyum

            MADDE 17- (1) Müdürlüğün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Müdürün başkanlığında büro sorumluları ile ayda bir defadan az olmamak kaydıyla düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Müdürlüğün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.

           

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

            Yazışma, dosyalama ve arşiv usulleri

            MADDE 18- (1) Kurum içi ve kurum dışı yazışmalar, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Belediye İmza Yetkileri Yönergesine uygun olarak yürütülür.

            (2) Belediyenin ve münhasıran birimlerin dosyalama, arşivleme, ayıklama, imha iş ve işlemleri 3473 sayılı Kanun hükümleri ve 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile duyurulan Standart Dosya Planı düzenlemeleri çerçevesinde yürütülür.

            Disiplin hükümleri

            MADDE 19- (1) Müdürlük çalışanlarının her türlü disiplin işlemleri, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ve bağlı mevzuat, Belediye Disiplin Amirleri Yönergesi ile diğer iç düzenlemeler kapsamında yürütülür.

            Hüküm bulunmayan haller

            MADDE 20- (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.

            Yürürlük

            MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulünden sonra yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.