YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü, üst yöneticinin ve bağlı bulunduğu başkan yardımcısı tarafından verilen görevler ile aşağıda sayılan mevzuat hükümlerinde yer alan görevleri yerine getirir;

 

1) 10. 12. 2003 tarihinde kabul edilen, 24. 12. 2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60. maddesi kapsamında verilen görevler,

 

2) 26. 05. 1981 tarihinde kabul edilen, 29. 05. 1981 tarih ve 17354 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında verilen görevleri,

 

3) 29. 07. 1970 tarihinde kabul edilen, 11. 08. 1970 tarih ve 13576 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında verilen görevleri yapmak,

 

4) 21. 07. 1953 tarihinde kabul edilen, 28. 07. 1953 tarih ve 8469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu kapsamında verilen görevleri yapmak,

 

5) 21. 08. 1981 tarih ve 17435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile ilgili Hükümlerin Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik kapsamında verilen görevleri yapmak,

 

6) 18. 02. 2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile verilen görevler,

 

7) 31. 12. 2005 tarih ve 26060 sayılı (3. mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslar ile verilen görevler,

 

8) 21. 01. 2006 tarih ve 26056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile verilen görevler,

 

9) 18. 02. 2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile verilen görevler,

 

10) 31. 12. 2005 tarih ve 26040 sayılı (3. mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,

 

11) 21. 01. 2006 tarih ve 26056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ön Ödeme ve Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile verilen görevler,

 

12) 08. 06. 2005 tarih ve 25839 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ile verilen görevler,

 

13) 01. 01. 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu başta olmak üzere ihale mevzuatının ilgili hükümlerine uygun işlem yapmak,

 

14) 31. 12. 2005 tarihli ve 26040 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerinin mali işlemlerde tam olarak uygulanmasını sağlamak,

 

Yukarıdaki belirtilen mevzuatta değişiklik olması durumunda yürürlüğe girecek mali mevzuat ile verilen görevleri yapar.