Veri Sorumlusunun Kimliği: T.C. Beykoz Belediye Başkanlığı

Veri Sorumlusunun İletişim Bilgileri: 444 666 1

 

E-BELEDİYE SÜREÇLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Değerli vatandaşlarımız; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. T.C. Beykoz Belediye Başkanlığı (“Belediye”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, hizmet faaliyetlerimizden faydalanan vatandaşlarımız dahil, T.C. Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesinde ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin KVKK’ya uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından verilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

1. Kişisel Verilerin Toplanmasında Hangi Yöntemleri Kullanıyoruz?

Kişisel verileriniz; https://ebelediye.beykoz.bel.tr/ ve diğer kurumsal internet sitelerimiz, e-belediye işlemleri, e- devlet ile ilişkili gerçekleştirilen işlemlerde e-devlet bağlantısı, fiziki başvuru, e-posta, çağrı merkezlerimiz aracılığı ile toplanmaktadır.

 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Aktarılması ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz Belediyemiz hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, vatandaş ilişkilerinin yönetilmesi, yürütülmesi ve aşağıda belirtilen amaçlarla kullanılmaktadır:

 • Kurumsal internet sitemiz üzerinden işlem yapacak ilgili kişinin üyelik kaydının oluşturulmasını sağlamak, kimlik bilgilerini teyit ederek işlemin tesis edilmesini sağlamak,
 • Gerçekleştirilen işleme dayanak olacak tüm işlemleri kayıt altına almak, işlemle bağlantılı ve gerekli belgeleri düzenlemek,
 • Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak, internet sitemizde yer alan süreçler ile gerçekleştirmek istedikleri işlemleri kolay, pratik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak,
 • Hızlı ödeme menüsü ile vergi ve borç ödemelerinizi hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlamak,
 • Borç sorgulama hizmetinden online olarak yararlanmanızı sağlamak,
 • Makbuz sorgulaması gerçekleştirmenizi sağlamak,
 • ÇTV, emlak ve ilan reklam beyanlarınızı online olarak kolaylıkla gerçekleştirmenizi sağlamak,
 • Daha önceki beyan bilgilerinize ulaşmanızı sağlamak,
 • İlan reklam beyanlarınızı yeni yıla aktarmanızı sağlamak,
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek

amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz gerçekleştirmiş olduğunuz işlem sürecine göre bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, talep ettiğiniz işleme ilişkin hakkınızın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

 • Sistem üzerinden gerçekleştirilen beyan, bildirim, kayıt ve ödemelerle ilgili iletilen kişisel veriler; süreci devam ettirmek, sürece yönelik hakkınızın tesis edilmesi ve korunmasını sağlamak ve talebinizi yerine getirmek amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, süreçle bağlantılı özel hukuk kişilerine,
 • Yasal yükümlülüklerimiz kapsamında bilgi ve belge talebi olması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Yasal denetim süreçlerimiz kapsamında yetkili denetçilere

aktarılabilmektedir.

 

3. Belediye Kişisel Verileri Hangi Koşullar Altında Korunuyor?

Belediyemiz ile paylaşılan kişisel veriler gözetim ve kontrolümüz altındadır. Belediyemiz, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak, teknik ve idari önlemleri almak ve uygulamak konusunda gerekli çalışma ve kontrolleri yapmakta/yaptırmaktadır.

 

4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklarınız Nelerdir?

İlgili kişiler Belediyemize başvuruda bulunarak KVKK uyarınca;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) d ve e bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Belediyemize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

 

 

 

 Online Bilet Sistemi Aydınlatma Metni

 

Değerli vatandaşlarımız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz kişisel verilerinizi oluşturmaktadır. KVKK uyarınca T.C. Beykoz Belediye Başkanlığı olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve düzenlemiş olduğumuz kültürel ve sanatsal etkinliklerde, etkinliğin bilet satın alımını gerektirmesi halinde bazı kişisel verilerinizi işlemekteyiz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgilendirme ve KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklara işbu aydınlatma metni aracılığı ile erişebilirsiniz. T.C. Beykoz Belediye Başkanlığı olarak kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda KVKK’ya uygun olarak hareket ettiğimizi, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak hususuna azami hassasiyet göstermekte olduğumuzu bilmenizi isteriz.

 

1. Veri Sorumlusu Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Veri sorumlusu olarak Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi no:43 Posta Kodu: 34820 Beykoz - İstanbul adresinde bulunan T.C. Beykoz Belediye Başkanlığı ("Belediye") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilecek, kayıt edilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere aktarılabilecektir.

 

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Aşağıda yer alan ve üyelik esnasında ve sonrasında ileteceğiniz kişisel verileriniz Belediyecilik hizmetlerimizi yürütmek üzere;

 • T.C. kimlik numarası, telefon numarası, şifre bilgileriniz üyelik işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, doğru kişiye biletleme işleminin gerçekleştirilmesi, faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi;
 • Telefon numarası, şifre kişisel verileriniz üye giriş işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, şifre yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iptal veya ertelenen etkinlikler ile ilgili bilgi verilmesi, düzenlenecek olan etkinliklerle ilgili öncelikli olarak sizlere bilgi verilmesi;
 • Adres, öğrenci olma bilgisi, etkinlik adı, etkinlik tarihi, banka kartı/kredi kartı bilgileri, kişisel verileriniz doğru kişiye biletleme işleminin gerçekleştirilmesi, seçmiş olduğunuz etkinlik için adınıza bilet oluşturulması, ödeme işlemlerinizin yürütülmesi, faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, iptal veya ertelenen etkinlikler ile ilgili bilgi verilmesi, indirimli bilet hakkından yararlanmanız

amaçlarıyla işlenmektedir.

 

3. Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; KVKK' da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;

 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Etkinlik alanına girişlerin kontrolü amacıyla ilgili tedarikçilerimize,
 • Etkinliklerimiz hakkında bilgilendirme mesajları göndermek üzere ilgili tedarikçilerimize,
 • Ödeme işlemlerinizin yürütülmesi amacıyla ilgili bankaya

aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Vatandaşlarımıza ait kişisel veriler, kültürel ve sanatsal faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla https://kultursanat.beykoz.bel.tr/ internet adresimiz üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemler aracılığı ile toplanmaktadır.  

T.C. kimlik numarası, telefon numarası, şifre, adres, öğrenci olma bilgisi, etkinlik adı, etkinlik tarihi, banka kartı/kredi kartı bilgileriniz bilet satım gerçekleştirilmesi, bilet tanımlanması, üyelik oluşturulması, ödemelerin alınması süreçlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında KVKK’da yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme şartları kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 

5. İlgili Kişinin Hakları

Herkes aşağıda yer alan haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Belediyemize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

 

 

ONLİNE WEB BAŞVURU AYDINLATMA METNİ

 

T.C. Beykoz Belediye Başkanlığı (“Belediye”) olarak “bilgi, talep, teşekkür veya şikayet” başvurularınıza ilişkin yürütmekte olduğumuz online başvuru sürecimizde internet sitemiz üzerinden bazı kişisel verileriniz işlemekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik bilgilendirmeye işbu metin ile erişim sağlayabilirsiniz.

 • Bilgi istemeniz, talep veya şikayette bulunmanız halinde ad, soyad, cep telefonu, e-mail bilgileriniz sizlerle iletişim kurmak, talep/şikayet sonucunuz ile ilgili bilgi vermek, talebinizle/şikayetinizle bağlantılı eksik bilgileri tamamlamak, talep/şikayet durumunu sorgulamanızı sağlamak; detaylı adres bilgileriniz talep etmeniz veya gerekmesi halinde posta yoluyla sizlere bilgi vermek, mahalle ve sokak bilginiz ise sadece bu bilgilere özgü olarak Belediyemizce rapor oluşturmak; “içerik bilgileri” alanında ileteceğiniz kişisel veriler ise talebiniz/şikayetiniz hakkında detaylı ve doğru bilgi sahibi olabilmemiz amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz KVKK’da yer alan “hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Belediyemizin meşru menfaatleri için zorunlu olması” veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.
 • Teşekkür iletmeniz halinde ad, soyad, cep telefonu, e-mail bilgileriniz Belediyemiz hizmetlerinden memnun vatandaşlarımızı tanımak, sizlerle iletişim kurmak; mahalle ve sokak bilginiz ise sadece bu bilgilere özgü olarak Belediyemizce rapor oluşturmak; “içerik bilgileri” alanında ileteceğiniz kişisel veriler ise teşekkür nedeniniz hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmemiz amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz KVKK’da yer alan “sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Belediyemizin meşru menfaatleri için zorunlu olması” veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

İşlenen kişisel verileriniz, iletmiş olduğunuz bilgi, talep, teşekkür veya şikayetin Belediyemiz hizmetleri veya yükümlülükleri kapsamında olmaması halinde başvurunuzun sonuçlandırılması amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Beykoz Kaymakamlığı başta olmak üzere başvurunuz ile bağlantılı ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Başvurunuzun Belediyemiz tarafından yetkili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirilmesi halinde kısa mesaj yoluyla tarafınıza bilgi verilmektedir.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar;

1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Belediyemize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.