Yapı Ruhsatı Onayı


Başvuruda İstenen Belgeler;  

1.Tapu fotokopisi

2. Takyidatlı Tapu Kayıt Belgesi (son 1 aya ait)

3. Röperli Kroki (son 6 aya ait)

4. İmar Durumu (son 1 yıla ait)

5. İnşaat İstikamet Rölövesi

6. Kot Kesit Belgesi

7. Vaziyet Onayı

8. Vekaletname (Takipli işlemlerde ve tüm proje müelliflerini içeren, noter onaylı)

9. Muvafakatname (Hisseli parseller için tüm hissedarlardan noter tasdikli ve gerekli hallerde

    komşu muvafakatnamesi)

10. Müteahhitlik ve Hafriyat Taahhütnamesi Noterden ( Web sitemizde yer alan örnek),

       Müteahhit Yetki Belgesi (YAMBİS),vergi levhası, Form 18, ticaret sicil kaydı vb.

11. Mal sahibi ve Müteahhidin karşılıklı taahhütlerini içeren Noter Onaylı Sözleşme(Kat karşılığı ya da taşeronluk)             

12. Şantiye Şefi Evrakları (Form 6 taahhütname, Noter Onaylı Sözleşme, imza sirküsü,

       ikametgah, sgk kaydı, Oda kimlik fotokopisi)

13. Proje Müellifi Noter Onaylı Sorumluluk Beyanı (Form 1 formatında – Web sitemizde yer alan örnek)

      (İBB kayıt kartı (2016), Büro tescil belgesi (2016), imza sirküsü,

14. Yapı Denetim Evrakları (Sözleşme, Taahhütname, YİBF, İzin Belgesi, Denetçi Belgeleri, Proje

       Kontrol Formu, imza sirküsü, vergi levhası)

15. TUSLU yerlerde Noter onaylı Fenni Mesul Taahhütnameleri ( form- 2, 3, 4, 5)

16. Yapı Denetim Hizmet Bedeli Makbuzu

17. İski Uygunluk Belgesi

18. Trafo Belgesi (Parsel alanı 600 m² yi geçen ve/veya projedeki toplam kurulu gücün (talep gücü değil) 100kW’ı geçtiği durumlarda)

19. Yıkım Belgesi (Mevcutta Yapı olması durumunda aranacaktır)

20. 4 adet Mimari Proje, 2 adet Kanal Projesi (İski, Yapı Denetim, Varsa Sığınak ve İtfaiye

      Onaylı), proje CD. (Aplikasyon Projesi, Mimari proje içerisinde yer alacak)

21. Statik Proje (3 Takım) ve CD (Sta4cad dataları)

22. Elektrik Tesisatı Projesi (3 Takım) ve CD

23. Mekanik Tesisat Projesi (3 Takım) (Sıhhi-Kalorifer) ve CD

24. Isı Yalıtım Projesi ve Raporu (3 Takım)

25. K.T.V.K. Kurul Onayı ( Gerekmesi Halinde)

26. Zemin İnceleme Raporu- Onaylı (2 Takım) (Sondajlı ve İnşaat Mühendisi imzalı)

 

 

 

 

       BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • imarmudurlugu@beykoz.bel.tr
  •  0216 538 83 00 

 

 

 

 

Dokümanlar