TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

BEYKOZ BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

VETERİNER SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/791472

 

1-İdarenin

a) Adı

:

BEYKOZ BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

GÜMÜŞSUYU KELLE İBRAHİM 43 34820 BEYKOZ/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

4446661 - 2163313302

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

VETERİNER SARF MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

53 Kalem Veteriner Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Beykoz Belediye Başkanlığı - Hayvan Rehabilitasyon Merkezi (Öğümce Mah. Paşa Cad. No:1 Beykoz /İstanbul)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasından sonra 90 gün içerisinde peyder pey, idarenin yazılı siparişleri doğrultusunda 7 gün içerisinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından sonra 3 gün içerisinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.09.2022 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İhale Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

13. Kalem Dezenfektan Tip 1:

a) Sağlık Bakanlığı' ndan alınmış olan biyosidal ürün ruhsatnamesi. 

b) Sağlık Bakanlığından onaylı Ürün etiketi. 

c) Ürünün Güvenlik Bilgi Formları (MSDS)

d) istekli ruhsat sahibi değilse, ruhsat sahibi firmadan veya ithalatçısından alınmış Yetkili Satıcı belgesi. 

 

14. Kalem Dezenfektan Tip 2:

a) Sağlık Bakanlığı' ndan alınmış olan biyosidal ürün ruhsatnamesi. 

b) Sağlık Bakanlığından onaylı Ürün etiketi. 

c) Ürünün Güvenlik Bilgi Formları (MSDS)

d) istekli ruhsat sahibi değilse, ruhsat sahibi firmadan veya ithalatçısından alınmış Yetkili Satıcı belgesi. 

15. Kalem Dezenfektan Tip 3:  

a) Sağlık Bakanlığı' ndan alınmış olan biyosidal ürün ruhsatnamesi. 

b) Sağlık Bakanlığından onaylı Ürün etiketi.

c) Ürünün Güvenlik Bilgi Formları (MSDS)

d) istekli ruhsat sahibi değilse, ruhsat sahibi firmadan veya ithalatçısından alınmış Yetkili Satıcı belgesi. 

16. Kalem Dezenfektan Tip 3:  

a) Sağlık Bakanlığı' ndan alınmış olan biyosidal ürün ruhsatnamesi. 

b) Sağlık Bakanlığından onaylı Ürün etiketi. 

c) Ürünün Güvenlik Bilgi Formları (MSDS)

d) İstekli ruhsat sahibi değilse, ruhsat sahibi firmadan veya ithalatçısından alınmış satış yetki belgesi. 

42. Kalem Mama Makinesi:

 a) Yetkili Satıcı belgesi 

44. Kalem Yağ Bazlı Koku Nötralizasyon Ürünü:

a) Yüklenici önerdiği koku giderici kimyasalın insan, bitki ve hayvanlar ile ortama zarar vermediğini kanıtlayan belge. 

b) Ürünün Güvenlik Bilgi Formları (MSDS)

c) Ürün sağlayıcı firmanın İSO 9001, İSO 14001 ISO 22716 ve ISO 45001 kalite belgeleri. 

d) Ürün etiketi. 

e) Yetkili Satıcı belgesi. 

f) Sağlık Bakanlığı’ndan veya Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bildirim kayıt belgesi. 

45. Kalem Polimerik Jel Koku Nötralizasyon Ürünü:

a) Ürünün Güvenlik Bilgi Formları (MSDS)’leri. 

b) Ürün sağlayıcı firmanın İSO 9001, İSO 14001 ISO 22716 ve ISO 45001 kalite belgeleri. 

c) Ürün etiketi. 

d) Yetkili Satıcı belgesi. 

e) Sağlık Bakanlığı’ndan veya Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bildirim kayıt belgesi. 

46. Kalem Köpek İdrar Testi Kiti:

a) Ürün sağlayıcı firmanın ISO 13485 belgesi. 

b) Ürünün CE belgesi. 

c) Yetkili Satıcı belgesi. 

47. Kalem Utrason Cihazı:

a) Yetkili Satıcı belgesi 

48. Kalem 48. Otoklav 23 Lt:

a) Yetkili Satıcı belgesi 

49. Kalem Veteriner Kan Sayım Kiti:

a) Yetkili Satıcı belgesi. 

50. Kalem Veteriner Biyokimya Kiti:

a) Yetkili Satıcı belgesi. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1.Kalem Kuru Mama Tip 1

2.Kalem Kuru Mama Tip 2

3. Kalem Kuru Mama Tip 2

4. kalem Konserve Maması Tip 1

13. Kalem Dezenfektan Tip 1

14. Kalem Dezenfektan Tip 2

15. Kalem Dezenfektan Tip 3

16. Kalem Dezenfektan Tip 3  

34. Kalem Çöp Torbası (En az 90 gr)

43. Kalem Koku Makinesi

44. Kalem Yağ Bazlı Koku Nötralizasyon Ürünü

45. Kalem Polimerik Jel Koku Nötralizasyon Ürünü

46. Kalem Köpek İdrar Testi Kiti

47. Kalem Utrason Cihazı:

a) Sunulan dökümanda teknik şartnamede belirtilen;

sıra no 47: 47.18 – 47.26 – 47.28 – 47.35 ‘ inci maddelerinde cihaz ve aletlerin şartnameye uygunluğunu gösterir, broşür, katalog veya bu maksatla düzenlenen bir doküman beyan edilecektir. Sunulacak dökümanda yer alan her cihaz ve alet görsellerinin üzerine teknik şartname madde numarası mutlaka yazılacaktır.

48. Kalem Otoklav 23 Lt:

a) Sunulan dökümanda teknik şartnamede belirtilen;

sıra no 48: 48.14 – 48.15 – 48.16 ‘ nci maddelerinde cihaz ve aletlerin şartnameye uygunluğunu gösterir, broşür, katalog veya bu maksatla düzenlenen bir doküman beyan edilecektir. Sunulacak dökümanda yer alan her cihaz ve alet görsellerinin üzerine teknik şartname madde numarası mutlaka yazılacaktır.

49. Kalem Veteriner Kan Sayım Kiti

50. Kalem Veteriner Biyokimya Kiti

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Veteriner Sarf Malzeme veya Kedi Köpek Maması Satışı.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.