BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI SÖZLÜ SINAVI SONUCU KESİN ASIL VE YEDEK BAŞARI LİSTESİ

Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre açıktan atama yoluyla memur alımı için yayınlanan ilana istinaden 30 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen sözlü sınava ilişkin Kesin Asıl ve Yedek Başarı Listesi ektedir.


Asıl listede yer alan adayların, atamaya esas teşkil edecek belgelerini atama talep dilekçesine eklemek suretiyle 11/06/2021 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne elden teslim etmeleri veya Beykoz Belediye Başkanlığına (Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Beykoz-İSTANBUL) posta yoluyla iadeli taahhütlü ulaştırmaları gerekmektedir. Atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atama işlemleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Asıl ve yedek listede bulunan adaylara ayrıca yazılı olarak tebligat yapılacaktır.
 

İlan Olunur.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

İSTENİLEN BELGELER (Asıl Adaylar) :

  1. Atama Talep Dilekçesi,  (indirmek için tıklayınız)
  2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
  3. Diploma aslı veya noter tasdikli örneği,
  4. Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı örneği,
  5. Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil kaydı, (E-devlet sisteminden alınabilir)
  6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (E-devlet sisteminden alınabilir)
  7. Sağlık Kurulu Raporu, (Devlet Memuru olarak görev yapmasında engeli olmadığını belirten tam teşekküllü Devlet Hastanesinden veya Resmi Üniversite Hastanelerinden alınabilir)
  8. İkametgah belgesi, (E-devlet sistemi üzerinden yerleşim yeri belgesi)
  9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (Bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir)  (indirmek için tıklayınız)
  10. 4 Adet Fotoğraf. (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biometrik)

 

 

Dokümanlar