BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2022 YILI GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2022 YILI GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

 

Beykoz Belediye Başkanlığında münhal bulunan Ek-1'de yer alan listede sınıfı, kadro unvanı ve derecesi ile sayıları belirtilen memur kadroları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

 

Belediye personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı, Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Başvuruların Başkanlıkça alınmasının ardından ilan edilen adayların sınav başvuruları Anadolu Üniversitesinin “Aday İşlemleri Sistemi” web sitesi “sinavbasvuru.anadolu.edu.tr” adresi üzerinden yaparak takip edilecektir. Görevde yükselme süreci ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının usul ve esaslara dair yazısı Ek-2’de, Sınavla ilgili konu başlıkları Ek-4 ve Ek-5’te belirtilmiş olup; Ek-3’de sınav takvimi bildirilmiştir

 

A) GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN GENEL USUL ve ESASLAR

1) İlan edilen boş kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için yazılı olarak başvuruda bulunabilir.

2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılabilir.

4) Aday memurlar ve görevden uzaklaştırılmış bulunan personel başvuruda bulunamaz. 5) Başkanlığımızda ilan edilen kadroları için diğer yerel yönetimlerin veya başka kurumların personeli başvuruda bulunamaz.

 

B) GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

2) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında bulunan kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle Başkanlığımızda çalışmış olmak genel şartları aranır. Ancak, ilan edilen kadro için yerel yönetimde bir yıl çalışma şartını taşıyan personel bulunmaması durumunda, söz konusu kadro için yapılacak başvuruda bu şart aranmaz.

 

C) GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğinin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan görevler ile mühendis hariç en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl; aynı bendin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az dört yıl çalışmış olmak, şartları aranır.

 

D) UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ OLAN KADROLARA ATANACAKLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR
Süresinde başvurmuş ve atanılacak görevin aşağıda belirtilen niteliklerini son başvuru tarihi itibariyle taşımış olmak kaydıyla;

1) İlanda belirtilen Mühendis ve Tekniker kadroları için unvan değişikliği suretiyle atanacak personelin yazılı ve sözlü sınavda başarılı olması,

2) 657 Sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak, genel şartları aranır.

 

E) UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

(A) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanına ihraz etmiş olmak, şartları aranır.

(B) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak şartı aranır.

 

F) BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1) Sınava katılmak isteyenler başvurulmak istenen kadronun niteklerine göre Ek-6 veya Ek-7’de yer alan başvuru dilekçeleriyle birlikte Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

2) Başvurular 15.01.2022 tarihinde başlayıp, 01.02.2022 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3) Başvuru dilekçeleri ve ekleri taranarak elektronik ortama aktarıldıktan ve sayı verildikten sonra Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

4) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Başkanlığımızca 15 Şubat tarihine kadar Başkanlığımız resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılma şartlarını taşımayanlara durumu gerekçesi ile bildirilecektir. Söz konusu listeye ilişkin olarak ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne itiraz edilebilir. İtirazlar beş iş günü içinde sonuçlandırılır.

5) Yazılı sınavlara katılacakların listesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Başkanlığımıza bildirilecektir.

6) Anadolu Üniversitesine kayıtlar 01-18.07.2022 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecektir.

7) Adaylar, sınav başvurularını Anadolu Üniversitesinin Aday İşlemleri Sistemi sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapacaklardır. Adaylar başvuru süresi dolduktan sonra, kişisel bilgiler, sınav merkezi tercihi, sınav için yüklediği vesikalık fotoğrafı, HES kodu vb. konularda değişiklik yapamayacaktır. Adaylar sınav başvurusu esnasında, başvuru işlemine yönelik oluşabilecek teknik sorunlarla ilgili olarak sinavdestek@anadolu.edu.tr e-posta adresinden ve 0222 335 0580/2286 no'lu telefon numarasından Anadolu Üniversitesi ile iletişime geçebileceklerdir.

8) Bakanlıkça sınava katılması uygun görülen adaylar sınav katılım ücreti olan 350 (üçyüzelli) TL’yi sınav başvurusu esnasında Anadolu Üniversitesinin aday işlemleri sistemi üzerinden kredi-banka kartı vasıtasıyla yatıracaktır.

9) Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla, Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazaç akları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde belirtilen Anadolu Üniversitesinin adresine ulaştıracaklardır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evrak Anadolu Üniversitesi tarafından dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, Anadolu Üniversitesi yetkililerince yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.

10) Adaylar, sınav giriş belgelerini 15.08.2022 tarihlerinden itibaren sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinden çıktı alarak temin edecekler ve sınav sırasında yanlarında bulunduracaklardır.

 

G) GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVI

1) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı, Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.

2) Adaylar 21.08.2022 tarihinde tek oturumda kayıtlı oldukları sınav konularında görevde yükselme sınavına gireceklerdir. Sınav çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır. Sınav 4 süresi 90 dakika olup, sınavda her dersten 20’şer soru olmak üzere toplam 60 soru sorulacaktır.

3) İlan edilen kadrolar için sınav konuları Ek-4 ve Ek-5’de belirtilmiştir.

4) Sınavlar 81 merkezde düzenlenecek olup, adaylar sınava kayıt başvurusu sırasında tercih etmiş oldukları merkezde sınava gireceklerdir.

5) Sınav notları Anadolu Üniversitesi tarafından 05.09.2022 tarihinde adaylara internet üzerinden duyurulacak ve aynı hafta içinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletilecektir. Adayların unvan değişikliği sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bildirildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde duyurulacaktır.

6) Sınav sorularına ve cevap anahtarlarına erişmek isteyen adaylar, erişim taleplerini sınav takviminde belirtilen tarihler arasında Anadolu Üniversitesinin Aday İşlemleri Sisteminden çevrimiçi olarak erişilen Sınav Evrakına Erişim Talep Formu vasıtasıyla ileteceklerdir. Erişim talebinin geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla Anadolu Üniversitesinin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi hesabına KDV dâhil 300 (üçyüz) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan erişim talepleri dikkate alınmayacaktır.

7) Adaylar, sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav takviminde belirtilen tarihler arasında Anadolu Üniversitesinin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla Anadolu Üniversitesinin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi hesabına KDV dâhil 50 (elli) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

8) İtirazların değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak, değerlendirmenin sonucu adaylara duyurulacaktır.

9) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az altmış puan alınması zorunludur.

10) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Sözlü sınav, Başkanlığımız tarafından yapılacaktır.

11) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

12) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

 

H) GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE ATANACAKLARA YÖNELİK SÖZLÜ SINAV UYGULAMASI

1) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Sözlü sınav, Başkanlığımız tarafından yapılacaktır.

2) Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip en geç dört ay içinde sözlü sınav yapılır, sonuçlandırılır ve başarı listesi ilan edilir.

3) Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

4) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

        a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

        b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

        c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

        d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

        e) Genel kültürü ve genel yeteneği,

        f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu ölçütlerden (a) bendinde yer alan ölçütün puan ağırlığı elli; diğer ölçütlerin her birinin puan ağırlığı ondur. Her üye, ilgili personel için vermiş olduğu puanları, bu ölçütleri ve puan ağırlığını esas alarak gerekçelendirir ve sözlü sınav tutanağına kaydeder.

5) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınav tutanağında gerekçesi belirtilmeyen veya ölçütler için belirlenen puan ağırlığı ile bağdaşmayan puanlar ortalamaya dâhil edilmez.

6) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

7) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarına itirazlar; sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili yerel yönetimin sınav kuruluna yapılır ve en geç beş iş günü içinde söz konusu sınav kurulunca sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir.

8) İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararlar kesin olup ikinci kez itirazda bulunulamaz.

 

I) UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin 5 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan kadrolara atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

2) Unvan değişikliği yazılı sınavına katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz

3) Unvan değişikliği yazılı sınavında yüz puan üzerinden en az altmış puan, sözlü sınavında ise yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. 

 

J) BAŞARI SIRALAMASI

1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı için ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır.

2) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Başkanlığımızın resmi internet sitesinde ilan edilir. Yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda sırasıyla;

        a) Hizmet süresi fazla olanlara,

        b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

        c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilir. Bunların da eşitliği halinde kura ile tespit yapılır. Başkanlığımızca ihtiyaç duyulması halinde görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralamasına göre yedek olarak belirlenebilir.

 

K) GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE ATANMA

1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en geç bir ay içinde atanır.

2) Yerel yönetimce tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

3) Duyurulan kadrolardan;

        a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

        b) Emeklilik, vefat, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

 

İlanen duyurulur.

 

EKLER:

EK-1 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Açılan Kadro Listesi,

EK-2 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Usul ve Esaslarına İlişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Yazısı,

EK-3 Sınav Takvimi,

EK-4 Görevde Yükselme Sınav Konu Başlıkları,

EK-5 Unvan Değişikliği Sınav Konu Başlıkları,

EK-6 Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Formu,

EK-7 Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formu

 

Dokümanlar