7000 Ton Karışık (Kağıt – Karton, Plastik, Naylon, Cam ve Metal) Ambalaj Atıklarının Satışı

  7.000 TON KARIŞIK (KAĞIT – KARTON, PLASTİK, NAYLON, CAM VE METAL) AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞ ŞARTNAMESİ

İHALE İLAN METNİ

Madde 1 –İdarenin Bilgileri;

İdarenin Adı: Beykoz Belediye Başkanlığı – Temizlik İşleri Müdürlüğü

Adres: Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No: 43 – Beykoz –İstanbul

Telefon Numarası: 444 66 61, e-mail: mkilic@beykoz.bel.tr

Madde 2 – İhaleye İlişkin Bilgiler:

İşin Adı: 7000 Ton Karışık (Kâğıt – Karton, Plastik, Naylon, Cam ve Metal) Ambalaj Atıklarının Satışı.

İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü.

İhalenin Yapılacağı Yer: Beykoz Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu – Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No. 43 34820 Beykoz – İstanbul

İhale Tarihi : 08.09.2022 ve İhale Saati: 09.30

Madde 3- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati:

Tekliflerin Sunulacağı Yer: Beykoz Belediye Başkanlığı - Temizlik İşleri Müdürlüğü

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 07.09.2022 ve Saat:17.00

Madde 4 – İhale Edilecek İşlere Ait Bilgiler:

- 7.000 ton Karışık (Kağıt – Karton, Plastik, Naylon, Cam ve Metal) Ambalaj Atıkların Satış birim bedeli ortalama 6.883.333,33 TL’dir

- İhale katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.

Madde 5 – İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Olan Belgeler ve Belgelerin Sunuluş Şekli:

5.1. İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler;

a1) Teklif Mektubu.

a2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuz veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu.

a3) İmza Beyannamesi.

a4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş imza beyannamesi.

a5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği.

a6) İkametgah Belgesi.

a7) Nüfus Cüzdan fotokopisi.

a8) İhale dokümanını alındığına dair belge.

a9) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafında verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi.

b) Tüzel Kişiler İçin:

b1) Teklif Mektubu.

b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuz veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu.

b3) İmza Sirküleri.

b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş imza beyannamesi.

b5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği.

b6) İlgili Mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayii odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğunu gösterir belgeler.

b7) İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir “Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu koşuları gösterir belgeler.

b8) İhale dokümanını alındığına dair makbuz.

b9) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafında verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi.

                    

Mehmet Akif KILIÇ

Temizlik İşleri Müdürü