“HARİTA DESTEKLİ ÇAĞRI MERKEZİ, TAKVİM YÖNETİMİ, ETKİNLİK YÖNETİMİ, PROJE YÖNETİMİ YAZILIM BAKIMI, EK GELİŞTİRMESİ VE MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME İŞİ”

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

 

İlan Süresi                                     : 14

Yasal Kapsam                              : 13 b/2

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet           : 2. adım 242.832,00 - 485.689,00

Ortak Alım                                   : Hayır

Sınır Değer                                   : İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar

Personel    Çalıştırılmasına     Dayalı    Hizmet : Hayır -  12.06.2015  tarihi  ile  devreye  giren  yönetmelik  sonrası  gelen  ilanlarda  sadece  sınır  değer  bilgisi  için  anlam  ifade

 

Alımı

 

etmektedir.

 

E-İhale                                           : Hayır

 

 
 
 

“HARİTA DESTEKLİ ÇAĞRI MERKEZİ, TAKVİM YÖNETİMİ, ETKİNLİK YÖNETİMİ, PROJE YÖNETİMİ YAZILIM BAKIMI, EK GELİŞTİRMESİ VE MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME İŞİ ”

BEYKOZ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

 

“Harita Destekli Çağrı Merkezi, Takvim Yönetimi, Etkinlik Yönetimi, Proje Yönetimi Yazılım Bakımı, Ek Geliştirmesi Ve Mobil Uygulama Geliştirme İşi ” hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                  : 2021/410800

1-İdarenin

a)Adresi                                          :   GÜMÜŞSUYU MAH. KELLE İBRAHİM CAD. 43 34820 BEYKOZ BEYKOZ/İSTANBUL

 1. Telefon ve faks numarası            : 4446661 - 2163313302
 2. Elektronik Posta Adresi              : bkeserci@beykoz.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi

 

 1. İhale konusu hizmetin
 1. Niteliği, türü ve miktarı               : 1 Kalem “Harita Destekli Çağrı Merkezi, Takvim Yönetimi, Etkinlik Yönetimi, Proje Yönetimi Yazılım

Bakımı, Ek Geliştirmesi Ve Mobil Uygulama Geliştirme İşi ” götürü bedel hizmet işi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı yer                             : BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 2. Süresi                                            : İşe başlama tarihinden itibaren 120(YüzYirmi) gündür

 

 1. İhalenin

a) Yapılacağı yer                            : Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43- 34820 Beykoz/ İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                            : 10.08.2021 - 11:00

 

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
   1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
   2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Harita Destekli Çağrı Merkezi Yazılım Bakım Geliştirme İşi ve veya Harita Destekli Çağrı Merkezi Yazılım Programlama İşi

 

 

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

 1. İhale dokümanının görülmesi:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 
 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Beykoz Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

 1. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

 

 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,83

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.