İLANEN TEBLİGAT

İstanbul  İli  Beykoz  İlçesi  Kavacık  Mahallesi  Maral  Sokak  No:11  adresinde  579  Ada  938  Parsel üzerinde  bulunan  binanın  03.05.1985  tarihli  resmi  gazetede  yayınlanarak  yürürlüğe  giren  3194  sayılı İmar  Kanunu'nun  39.  maddesi  kapsamında  genel  güvenlik  ve  asayiş  bakımından  tehlike  arz  ettiği belirlenmiştir. Ancak yapılan tebligat söz konusu binanın malikine ulaştırılamadığından;
            
İş  bu  duyurunun  ilan  tarihinden  itibaren  30  (otuz)  gün  içerisinde,  söz  konusu  yapının  taşınmaz hissedarlarınca alkol ve uyuşturucu madde bağımlıları veya evsiz kişiler tarafından kullanımını önleyecek şekilde (yapının etrafının veya kapı, pencere ve çatı bölümlerinin) ahşap veya metal panolar ile kapatılması ve sonucundan Belediyemize bilgi verilmesi, aksi takdirde belirtilen işlemlerin Belediyemizce yapılacağı ve masrafının %20 fazlası ile söz konusu taşınmaz hissedarlarından tahsil edileceği hususu ilanen duyurulur.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü