İLANEN TEBLİGAT

İstanbul İli Beykoz İlçesi İncirköy Mahallesi Taflan Sokak No:18 adresinde 2094 ada 19 parsel üzerinde bulunan bina 03.05.1985 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. maddesi kapsamında yıkılacak derecede tehlikeli yapı olarak belirlenmiştir. Ancak ilgili Kanun gereğinin yapılmasına ilişkin söz konusu binanın malikleri Or*** MU*** ve DA* Ya** İnş. San.Tic.A.Ş. ye ulaşılamadığından;

İş bu duyurunun ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, söz konusu yapının malik veya maliklerince yıktırılması ve inşaat atıklarının kaldırılması, aksi taktirde yıkım işlemlerinin belediyemizce yaptırılacağı ve masrafının %20 fazlası ile malik veya maliklerinden tahsil edileceği hususu ilanen duyurulur.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü