İLANEN TEBLİGAT


İstanbul İli Beykoz İlçesi Ortaçeşme Mahallesi Günlük Sokak No:6 adresinde 492 ada 1 parsel üzerinde bulunan bina 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. maddesi kapsamında yıkılacak derecede tehlikeli yapı olarak belirlenmiştir. Ancak söz konusu binanın malik bilgilerine ve ikametgah adreslerine ulaşılamadığından;

İş bu duyurunun ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, söz konusu yapının malik veya maliklerince yıktırılması ve inşaat atıklarının kaldırılması, aksi taktirde yıkım işlemlerinin belediyemizce yaptırılacağı ve masrafının %20 fazlası ile malik veya maliklerinden tahsil edileceği hususu ilanen duyurulur.
 

Beykoz Belediye Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü