Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Müdür
Anıl Çınar

 

T.C.

BEYKOZ BELEDİYESİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 — (1) Bu yönetmeliğin amacı; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 — (1) Bu yönetmelik, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü ve bağlı birimlerini kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3 — (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 — (1) Bu yönetmelikte geçen;

  1. Bağlı Birim: Şube Müdürlüklerine bağlı olarak sosyal, kültürel ve eğitime yönelik faaliyet gösteren sosyal hizmet kuruluşunu,

 

  1. Belediye: Beykoz Belediyesini,

 

c) Şube Müdürlüğü: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü,

 

d)Çocuk: Doğumdan buluğ çağına kadar olan yaş aralığında olan ve bu yönetmelik tanımlama sistematiğinde 15 yaşına girmemiş kişiyi,

 

e)Genç: 15 yaşına girmiş, 25 yaşını doldurmamış; duygu, düşünce, davranış ve tutum olarak gelişme içerisinde olan kişiyi,

 

f)Yaşlı: 60 yaş ve üzeri yaşlarda olup sosyal, kültürel ve/veya ekonomik yönden yoksunluk içinde, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç olan kişiyi,

 

            g)Engelli; Normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayan kişiyi,

 

h)Evsiz: Çeşitli nedenlerle evden atılan ya da evini terk etmek suretiyle sokakta yaşayan, geceleri yatacak uygun ve düzenli bir yeri olmayan, her hangi bir kurum hizmetinden yararlanamayan ve bu durumları istismara açık 18 yaş ve üzeri yaşlardaki kişileri,

 

 

ı)Yardıma Muhtaç Kişi: Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmelik kriterlerine  göre sosyal yardım yapılması uygun görülen kişiyi,

 

i)Sosyal Hizmet Kuruluşu: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı gençlere, çocuklara, engellilere, yaşlılara, kadınlara ve tüm vatandaşlara yönelik sosyal, kültürel, eğitime yönelik faaliyetlerin yapıldığı birimleri,

 

j)Sosyal Yardım: Yaşamını devam ettirmek için gerekli olan asgari ihtiyaçlarını

karşılama imkânına sahip olamayanlara bu imkânları sağlamak amacıyla yapılan her türlü yardımı ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Şube Müdürlüğü Teşkilatı, Görev ve Sorumlulukları

 

MADDE 5 — (1) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; Giysi Ayrıştırma Merkezi, Sosyal Market, Giysi Mağazası ve Mefruşat Atölyesinden oluşmaktadır.

Bağlılık

MADDE 6 — (1) Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48’inci maddesi gereğince Başkanca teklif edilip Belediye Meclisi tarafından kabul edilen Belediye Teşkilat Şemasında gösterilen makama bağlı olarak hizmet yürütür.

 


Görev ve Sorumluluklar

 

 

Şube Müdürü

MADDE 7 — (1) Sosyal Yardım İşleri Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

            a)Belediye bünyesinde yürütülen iş ve işlemlerin, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında hazırlanan mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı ve yapım işlerine ait şartnamelerin, maliyet hesaplarını hazırlatmak,

 

            b)Belediye üst yönetimi ve ilgili mevzuatça belirlenmiş amaç, hedef, strateji, ilke ve değerler doğrultusunda Şube Müdürlüğüne ait plan, program ve bütçe önerisini hazırlatmak ve Belediye yönetiminin onayına sunmak,

 

c)Şube Müdürlüğü faaliyetlerinin onaylanan plan, program ve bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak veya gerekli önlemlerin alınması için üst yönetime bilgi vermek,

 

d)Şube Müdürlüğü çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülüp gerçekleştirilmesi için iş dağılımında denge ve esneklik sağlamak, bu amaçla kadrosunun iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek, alt grupları izlemek ve koordine etmek,

 

            e)Yapılacak işler hakkında astlarına gerekli açıklamalarda bulunarak yol göstermek, gerektiğinde yardım ve önerilerde bulunmak,

 

► Sosyal Yardım İşleri sayfamıza ulaşmak için tıklayınız.

DEVAMINI OKU