Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı

BEYKOZ İLÇESİ, 82 ADA, 1 PARSEL İLE 20 ADA, 7 PARSELDE BULUNAN ESKİ ESER BİNALARA AİT RÖLEVE, RESTORASYON, RESTİTÜSYON PROJELERİ İLE MAKİNE-ELEKTRİK –STATİK( ZEMİN ETÜD RAPORU VE STATİK HESAPLAR DAHİL) PROJELERİ HAZIRLANMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

BEYKOZ BELEDİYESİ imar ve şehircilik müdürlüğü

İhale Kayıt Numarası

:

2011/140067

1 - İdarenin

   

a) adresi

:

Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi  N0:41

b) telefon ve faks numarası

:

2165388359 - 2166803072

c) elektronik posta adresi (varsa)

:

beykozimar@hotmail.com

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı

:

a) Niteliği, türü ve miktarı takribi 450 m2 alanlı eski eser binalara ait projelerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/İ Maddesi ve 18.06.2005 Tarih ve 25849 Yönetmelik hükümlerine göre açık ihale usulü ile yapılması b) Yapılacağı yer : Kanije Sokak – Göksu Caddesi c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 31.12.2011 tarihine kadardır.

3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:

   

a) Yapılacağı yer

:

Beykoz Belediyesi Encümen Salonu

b) Tarihi ve saati

:

28.09.2011 - 11:00

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.1.7. İstekliler, ihale konusu hizmetin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dâhil edeceklerdir.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge

4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri

İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
a) Asgari yeterlik kriteri olarak bir adet beş yıl deneyimli mimar anahtar teknik personel öngörülmektedir. Teknik müdür veya proje müdürü olarak görev yapacak bu kişinin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur.
Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

b)İhale konusu işte taahhüt edilerek en az 5 yıl deneyimli 1 adet mimar çalıştırılması öngörülmektedir. Bu personelin konuya ilişkin miktarına ve oranına bakılmaksızın iş deneyim belgesi sahibi olması veya ihale ilan tarihinden en az beş yıl önce konuda yüksek lisans yapmış olması şartı aranmaktadır.
Bu personelin; özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; proje hizmet alımı işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla tevsik edilir.
b) İstekli, kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren diploma ve özgeçmiş belgelerini verecektir.

 

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler.

İsteklinin daha önceden hazırlamış olduğu röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin tanıtıldığı, projeleren standart ve kalitesinin gösterildiği, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu´nca daha önceden tasdik edilmiş proje örneklerinin bulunduğu ve Koruma Kurulu karar örnekleri ile desteklenmiş tanıtım albümü hazırlanacaktır.

4.3-4- Bu ihalede benzer iş olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca tasdik edilmiş röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerini ihtiva eden çalışmalar yapmış olmak kabul edilecektir.İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir. Uygulama işlerine ait alınmış benzer iş tanımına uygun iş deneyim belgeleri 1/10 oranında değerlendirmeye alınacaktır.

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanı Beykoz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü /Beykoz-İstanbul adresinde görülebilir ve 85 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler 28/09/2011, saat 10:30´a kadar Beykoz Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Beykoz/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik esasları uygulanacaktır.