Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu

İLAN !

Başkanlığımız birimlerince; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin,

24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde kapsamında Mahalli İdare Şirketlerinde işçi statüsüne geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup; gerekli şartları taşıyan ve başvurusu kabul edilenler ile şartları taşımadıkları için başvuruları kabul edilmeyenlere ait liste ekte yayımlanmıştır.

İlgili listelere, 20.02.2018 Salı gününden 22.02.2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Valiliğe iletilmek üzere gerekçesini belirterek Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Evrak Birimine kayıt yaptırarak yazılı olarak itirazda bulunabilecektir.

Sınava girmeye hak kazananlara ait kesin liste; Valilik bünyesinde teşkil edilen İtiraz Komisyonunun itirazları değerlendirmesi ve kararı neticesinde kesinleşecektir.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 35 inci maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

 

Ek 1: Başvurusu Kabul Edilenlere Ait Liste

Ek 2: Başvurusu Reddedilenlere Ait Liste